มมส กำชับรุ่นพี่รับน้องสร้างสรรค์ ห้ามมีกระทำรุนแรง

มมส กำชับรุ่นพี่รับน้องสร้างสรรค์ ห้ามมีกระทำรุนแรง
21 มิถุนายน 2562
1,435

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นจามรี 12 ผู้บริหารกำชับรุ่นพี่รับน้องสร้างสรรค์ ห้ามมีกระทำรุนแรง

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศฯ มีนายวิวัฒน์ นาคชัย ประธานเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นจามรี 12 นำคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะกรรมการบริหารชมรมรุ่นสัมพันธ์ และคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กว่า 800 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ PH504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมภายในโครงการฯ รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับการพัฒนาชาติไทย" และองค์ความรู้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์รวมแห่งรัก ขับเคลื่อนพระราชปณิธาน ในหลวง ร.9 โดยคณะวิทยากร หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่1/62 รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน" โดย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และรับฟังการบรรยายกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมประเพณีประชุมเชียร์ฯปี2562 พร้อมแนะนําบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายการทํางานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายร้องเพลง ฝ่ายสันทนาการ ฝ่ายวิทยากรอีสาน และฝ่ายอํานวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ ได้ให้นโยบายกับผู้นำนิสิต ที่จะทำหน้าที่เป็นสตาฟเชียร์ในปีนี้ว่า การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องเป็นกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่าด้วยการจัดกิจกรรมและต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น ปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่กระทบต่อการเรียน หนุนเสริมสร้างทักษะการพัฒนาศักยภาพนิสิต ทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเคารพสิทธิ เสรีภาพและเกียรติภูมิความเป็นมนุษย์ ไม่บังคับการเข้าร่วม ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและต้องสัมพันธ์กับวิถีแห่งค่านิยม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมอีสาน สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางอันเป็นกรอบแนวคิดหลักด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ปรัชญาและเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อัตลักษณ์และค่านิยมของการเป็นนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ หรืออื่น ๆ เช่น คุณธรรมจริยธรรม วินัยจราจร สิ่งแวดล้อมและภาษาสากล การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และการต้อนรับน้องใหม่ ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับดูแลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรืออื่น ๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนานิสิต อนุกรรมการพัฒนานิสิต ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต และสภานิสิต

ทั้งนี้ กิจกรรมประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15, 18-20 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมร้องเพลงคณะ กำหนดให้แต่ละคณะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง