ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉ.14

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉ.14
20 มิถุนายน 2562
2,720

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่ 14 ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 และมาตรา 60/6 (2) และมาตรา 60/15 (3) (ง) แห่งพระราชบัญญัติ กำรเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกข้อกำหนดเพื่อกำหนดมาตรฐานสนามบินไว้ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/156/T_0008.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง