ราชกิจจาฯ ประกาศมอบเงินนำจับขายสลากฯ เกินราคา คดีละ 1,000 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศมอบเงินนำจับขายสลากฯ เกินราคา คดีละ 1,000 บาท
15 มิถุนายน 2562
4,073

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท คนแจ้งนำจับรับส่วนแบ่ง 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาพ.ศ.2560

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาพ.ศ.2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ขั้นตอนและอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60

โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วโดยกำหนดอัตราดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท
2. ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท

การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมี ยศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือระดับ 8 ขึ้นไป

ให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุมเพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาให้ขอได้ภายใน 1 ปีนับแต่คดีถึงที่สุดโดยยื่นเอกสาร ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้อำนวจการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อวินิจฉัยสั่งการเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสลากแทน พ.ศ. 2562


และประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2562แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง