กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ.งวดแรก ดีเดย์ 21 มิ.ย.

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ.งวดแรก ดีเดย์ 21 มิ.ย.
13 มิถุนายน 2562
4,082

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย ช.ค.บ. ให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่รับเบี้ยหวัดบำนาญและเงิน ช.ค.บ. รวมกันไม่ถึง 10,000 บาท ให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท โดยจะจ่าย 21 มิ.ย.เป็นงวดแรก

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับเดือนมิถุนายน 2562 นี้ จะจ่ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก

ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้รับบำนาญให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว โดยให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่า ไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ. ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง