ราชกิจจาฯ ประกาศ ป.ป.ช.ประกาศเกณฑ์ลงลายมือชื่อบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป.ป.ช.ประกาศเกณฑ์ลงลายมือชื่อบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
12 มิถุนายน 2562
3,966

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ป.ป.ช.ประกาศเกณฑ์ลงลายมือชื่อบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงลายมือชื่อหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงลายมือชื่อหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อ กำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเอกสารได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงลายมือชื่อหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อ กำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงลายมือชื่อหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำกับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2554
(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงลายมือชื่อหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำกับไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ข้อ 5 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจากข้อ 4 ให้ใช้วิธีประทับตราลายมือชื่อหรือเครื่องหมายอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อรับรองการประทับตราดังกล่าว
(1) เลขาธิการ กรณีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(2) ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดที่รับผิดชอบ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปซึ่งผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบมอบหมาย กรณีบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ 6 บรรดาการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงลายมือชื่อหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายกำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงลายมือชื่อหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดแทนการลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และให้ดำเนินการต่อไป ตามประกาศนี้

ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง