โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
10 มิถุนายน 2562
20,084

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหาร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 75 ราย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินายต ารวจราชส านัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจ ราชองครักษ์ จำนวน ๗๕ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ อ่านทั้งหมด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

image_big_5cfe36b18a198

image_big_5cfe36ba9e9af

image_big_5cfe36d3169f9

image_big_5cfe36db824b4

image_big_5cfe36e5e0ff6แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง