ครม.ไฟเขียวแก้เกณฑ์ภาษี หนุนอีคอมเมิร์ซในพท.อีอีซี

ครม.ไฟเขียวแก้เกณฑ์ภาษี หนุนอีคอมเมิร์ซในพท.อีอีซี
29 พฤษภาคม 2562
1,085

เห็นชอบหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดภาษีภายในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชีี้หนุนอีคอมเมิร์ซ ไม่ต้องชำระค่าอากรจนกว่าจะครบ 14 วันนับแต่วันออกเลขที่ใบขนสินค้า

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดภาษีภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากร และการส่งของกลับเข้าเขตปลอดภาษีในเขตส่งเสริมฯ เป็นไปด้วยความสะดวก และยังช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว กำหนดให้ใช้บังคับเฉพาะในเขตปลอดภาษีตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรภายในเขตส่งเสริมฯ พร้อมกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมฯ เมื่อได้ยื่นใบขนส่งสินค้าต่อพนักงานศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้วไม่ต้องชำระค่าอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร จนกว่าจะครบ 14 วัน นับแต่วันที่พนักงานศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว

พร้อมทั้งยังได้กำหนดให้การส่งสินค้ากลับเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ภายในเขตส่งเสริมฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรและพนักงานศุลกากรได้รับและออก เลขที่ใบขนส่งสินค้าให้แล้ว ผู้ประกอบกิจการอาจยื่นขอยกเลิกรายการดังกล่าวในใบขนสินค้าขาเข้านั้นได้ และเมื่อพนักงานศุลกากรมีคำสั่งยกเลิกแล้ว ให้ถือว่าไม่ได้มีการนำของรายการดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมฯ และไม่มีภาระค่าภาษี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง