'สิทธิประโยชน์' เพื่อแต้มต่อการลงทุน

'สิทธิประโยชน์' เพื่อแต้มต่อการลงทุน
28 พฤษภาคม 2562
6,627

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ก็กำลังที่จะทำหน้าที่ดึงการลงทุนมาไทยเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 เพื่ออนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ…. เป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเร่งด่วน

สอดคล้องกับยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระหว่างปี 2558-2561 รวม 54 โครงการ มูลค่า 9,567.82 ล้านบาท น่าสนใจว่าเงื่อนไขตามเกณฑ์เพื่อสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างนอกจากต้องขอรับการส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภายในเดือน ธ.ค.2563แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง