'ในหลวง-ราชินี' จะเสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล 'พล.อ.เปรม' 2 มิ.ย.

'ในหลวง-ราชินี' จะเสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล 'พล.อ.เปรม' 2 มิ.ย.
27 พฤษภาคม 2562
23,686

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระราชินี จะเสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล "พล.อ.เปรม" ถึงแก่อสัญกรรม 2 มิ.ย. ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา 21 วัน

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบ ทั่วกันว่า ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจาก ระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาที สิริอายุ ๙๙ ปี นั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ ผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สาเร็จราชการ แทนพระองค์ และประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลา พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ใน พระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด ๗ คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง วางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ในวาระครบ ๗ วัน
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้
- ๑๕ วัน (วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
- ๕๐ วัน (วันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) - ๑๐๐ วัน (วันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒) ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา ๒๑ วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เว้นวันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

2_31

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง