เช็คชื่อ 'ทหาร-ตำรวจ' 105 ราย เข้าป้ายเป็น 'ส.ว.' ขุมกำลังบิ๊กป.

เช็คชื่อ 'ทหาร-ตำรวจ' 105 ราย เข้าป้ายเป็น 'ส.ว.' ขุมกำลังบิ๊กป.
14 พฤษภาคม 2562
13,380

คัดแยกแล้ว ชื่อ "ทหาร-ตำรวจ" 105 ราย เข้าป้าย "ส.ว." ขุมกำลัง "บิ๊กป." เผยน้อง "ประยุทธ์-ประวิตร" ได้นั่งสภาสูง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีนายทหารและตำรวจ ทั้งอยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการ ดังต่อไปนี้

1.พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2.พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
3.พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
4.พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
5.พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
6.พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
7.พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
8.พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
9.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
10.พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
11.พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
12.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
13.พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
14.พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
15.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
16.พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
17.พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
18.พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
19.พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
20.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
21.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
22.พลเอก ดนัย มีชูเวท
23.พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
24.พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
25.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
26.พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
27.พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
28.พลเอก ทวีป เนตรนิยม
29.ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
30.พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
31.พลเอก ธงชัย สาระสุข
32.พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
33.พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
34.พลเอก ธีรเดช มีเพียร
35.พลเรือเอก นพดล โชคระดา
36.พลเอก นพดล อินทปัญญา
37.พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
38.พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
39.พลเอก บุญธรรม โอริส
40.พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
41.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
42.ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
43.พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
44.พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
45.พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
46.พลเอก ประสาท สุขเกษตร
47.พลเอก โปฎก บุนนาค
48.พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
49.พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
50.พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
51.พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
52.พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
53.พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
54.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
55.พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
56.พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
57.พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
58.พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
59.พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
60.พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
61.พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
62.พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
63.พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
64.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
65.พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
66.พลเอก วลิต โรจนภักดี
67.พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
68.พลเอก วัฒนา สรรพานิช
69.พลเอก วิชิต ยาทิพย์
70.พลเอก วินัย สร้างสุขดี
71.พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
72.พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
73.พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
74.พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
75.พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
76.พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
77.พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
78.พลเอก สกล ชื่นตระกูล
79.พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
80.พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
81.พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
82.พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
83.พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
84.พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
85.พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
86.พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
87.พลเอก สสิน ทองภักดี
88.พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
89.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
90.พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
91.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
92.พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
93.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
94.พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
95.พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
96.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
97.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
98.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
99.พลเอก อักษรา เกิดผล
100.พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
101.พลโท อำพน ชูประทุม
102.พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
103.พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
104.พลเอก อู้ด เบื้องบน
105.พลตรี โอสถ ภาวิไล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง