ประกาศ คสช. รายชื่อ ส.ว.สำรอง 50 ราย

ประกาศ คสช. รายชื่อ ส.ว.สำรอง 50 ราย
14 พฤษภาคม 2562
4,321

ประกาศ คสช. รายชื่อ ส.ว.สำรอง 50 ราย

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑


เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคล ในบัญชีสำรอง ดังต่อไปนี้

๑. นายจัตุรงค์ เสริมสุข
๒. นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
๓. นายวรินทร์ เทียมจรัส
๔. นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์
๕. พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
๖. นายมงคล สุขเจริญคณา
๗. นางนฤมล โกวิน
๘. นายแดน ปรีชา
๙. นายรังสรรค์ หันสันเทียะ
๑๐. นายพิชัย อุตมาภินันท์
๑๑. นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม
๑๒. นายสุรจิต ชิรเวทย์
๑๓. นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
๑๔. นายสุรชัย ปิตุเตชะ
๑๕. นายสากล ภูลศิริกุล
๑๖. นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
๑๗. นายอ านวย แหยมยินดี
๑๘. ว่าที่ร้อยตรี วัลลภ วัชรอำมาตย์

๑๙. นายณรงค์ ดวงจันทร์
๒๐. นายกัณฐัศ กุลวานิช
๒๑. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์
๒๒. นางสาวสุภาภรณ์ นิรมาณการย์
๒๓. นายศิริชัย ปิติเจริญ
๒๔. นายวิเชียร รุจิธำรงกุล
๒๕. นายสุนทร วัฒนาพร
๒๖. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
๒๗. นายสุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์
๒๘. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
๒๙. นายถาวร มงคลเคหา
๓๐. นายองค์กร อมรสิรินันท์
๓๑. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
๓๒. นายปรีชา เมืองพรหม
๓๓. นายโกวิทย์ ทรงคุณ
๓๔. นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ
๓๕. นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
๓๖. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
๓๗. นางสาวชลธิชา ศรีสุข
๓๘. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์
๓๙. นายกิตติ โกสินสกุล
๔๐. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
๔๑. พลตรี พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์
๔๒. นางยุพา วงศ์ไชย
๔๓. นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์
๔๔. นายพงศ์พันธ์ สินผดุง
๔๕. นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก
๔๖. นายเสรี ศุภราทิตย์

๔๗. นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล
๔๘. นางสาวอรุณี ลิ้มมณี
๔๙. นายพิเชฐ คูหาทอง
๕๐. นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0010.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง