ด่วน! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง '250ส.ว.' แล้ว

ด่วน! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง '250ส.ว.' แล้ว
14 พฤษภาคม 2562
30,965

ด่วน! ราชกิจจาฯเผยแพร่ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 250ส.ว. แล้ว เผย "น้องประยุทธ์" ได้เป็นส.ว.ด้วย

ทหาร-ตำรวจ 105 ราย

1.พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2.พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
3.พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
4.พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
5.พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
6.พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
7.พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
8.พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
9.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
10.พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
11.พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
12.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
13.พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
14.พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
15.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
16.พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
17.พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
18.พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
19.พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
20.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
21.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
22.พลเอก ดนัย มีชูเวท
23.พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
24.พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
25.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
26.พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
27.พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
28.พลเอก ทวีป เนตรนิยม
29.ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
30.พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
31.พลเอก ธงชัย สาระสุข
32.พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
33.พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
34.พลเอก ธีรเดช มีเพียร
35.พลเรือเอก นพดล โชคระดา
36.พลเอก นพดล อินทปัญญา
37.พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
38.พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
39.พลเอก บุญธรรม โอริส
40.พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
41.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
42.ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
43.พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
44.พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
45.พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
46.พลเอก ประสาท สุขเกษตร
47.พลเอก โปฎก บุนนาค
48.พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
49.พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
50.พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
51.พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
52.พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
53.พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
54.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
55.พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
56.พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
57.พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
58.พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
59.พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
60.พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
61.พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
62.พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
63.พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
64.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
65.พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
66.พลเอก วลิต โรจนภักดี
67.พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
68.พลเอก วัฒนา สรรพานิช
69.พลเอก วิชิต ยาทิพย์
70.พลเอก วินัย สร้างสุขดี
71.พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
72.พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
73.พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
74.พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
75.พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
76.พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
77.พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
78.พลเอก สกล ชื่นตระกูล
79.พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
80.พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
81.พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
82.พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
83.พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
84.พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
85.พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
86.พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
87.พลเอก สสิน ทองภักดี
88.พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
89.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
90.พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
91.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
92.พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
93.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
94.พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
95.พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
96.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
97.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
98.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
99.พลเอก อักษรา เกิดผล
100.พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
101.พลโท อำพน ชูประทุม
102.พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
103.พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
104.พลเอก อู้ด เบื้องบน
105.พลตรี โอสถ ภาวิไล

พลเรือน 145 ราย

1.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
2.นายกล้านรงค์ จันทิก
3.นายกษิดิศ อาชวคุณ
4.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
5.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
6.นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
7.นายกิตติ วะสีนนท์
8.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
9.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
10.นายเกียว แก้วสุทอ
11.นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
12.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
13.นายคำนูณ สิทธิสมาน
14.นายจเด็จ อินสว่าง
15.นายจรินทร์ จักกะพาก
16.นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
17.นายจิรชัย มูลทองโร่ย
18.นางจิรดา สงฆ์ประชา
19.นายเจตน์ ศิรธรานนท์
20.นายเจน นำชัยศิริ
21.นายเฉลา พวงมาลัย
22.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
23.นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
24.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
25.นายเฉลียว เกาะแก้ว
26.นายชยุต สืบตระกูล
27.นายชลิต แก้วจินดา
28.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
29.ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ าปาเทศ
30.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
31.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
32.นายณรงค์ รัตนานุกูล
33.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
34.นายณรงค์ อ่อนสอาด
35.นางดวงพร รอดพยาธิ์
36.นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
37.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
38.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
39.นายตวง อันทะไชย
40.นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
41.นายถวิล เปลี่ยนศรี
42.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
43.นายทรงเดช เสมอคำ
44.นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
45.นางทัศนา ยุวานนท์
46.นายธานี สุโชดายน
47.นายธานี อ่อนละเอียด
48.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
49.นายนิพนธ์ นาคสมภพ
50.นางนิสดารก์ เวชยานนท์
51.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
52.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
53.นายบรรชา พงศ์อายุกูล
54.นายบุญมี สุระโคตร
55.นายบุญส่ง ไข่เกษ
56.นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
57.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
58.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
59.นางประภาศรี สุฉันทบุตร
60.นายประมนต์ สุธีวงศ์
61.นายประมาณ สว่างญาติ
62.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
63.นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
64.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
65.นายปัญญา งานเลิศ
66.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
67.นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
68.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
69.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
70.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
71.นายพรเพชร วิชิตชลชัย
72.นายพลเดช ปิ่นประทีป
73.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
74.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
75.นายพิศาล มาณวพัฒน์
76.นายพีระศักดิ์ พอจิต
77.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
78.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
79.นายไพโรจน์ พ่วงทอง
80.นางสาวภัทรา วรามิตร
81.นายภาณุ อุทัยรัตน์
82.นายมณเฑียร บุญตัน
83.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
84.นายยุทธนา ทัพเจริญ
85.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
86.นายระวี รุ่งเรือง
87.นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
88.นายลักษณ์ วจนานวัช
89.ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
90.นางวรารัตน์ อติแพทย์
91.นายวันชัย สอนศิริ
92.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
93.นายวิทยา ผิวผ่อง
94.นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
95.นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
96.นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
97.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
98.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
99.นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
100.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
101.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
102.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
103.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
104.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
105.นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
106.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
107.นายศุภชัย สมเจริญ
108.หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
109.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
110.นายสม จาตุศรีพิทักษ์
111.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
112.นายสมชาย เสียงหลาย
113.นายสมชาย แสวงการ
114.นายสมชาย หาญหิรัญ
115.นายสมเดช นิลพันธุ์
116.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
117.นายสมพล เกียรติไพบูลย์
118.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
119.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
120.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
121.นายสัญชัย จุลมนต์
122.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
123.นายสำราญ ครรชิต
124.นายสุชัย บุตรสาระ
125.นายสุธี มากบุญ
126.นางสุนี จึงวิโรจน์
127.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
128.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
129.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
130.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
131.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
132.นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
133.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
134.นายเสรี สุวรรณภานนท์
135.นายอนุมัติ อาหมัด
136.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
137.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
138.นางอภิรดี ตันตราภรณ์
139.นายอมร นิลเปรม
140.นายออน กาจกระโทก
141.นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
142.นายอำพล จินดาวัฒนะ
143.นายอุดม คชินทร
144.นายอุดม วรัญญูรัฐ
145.อุปกิต ปาจรียางกูร

3_9

4_4

5_3

6_2

8_1

9

10

11

12

เบื้องต้น รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง