ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งกก.ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งกก.ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ราย
14 พฤษภาคม 2562
6,541

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ราย

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 กรกฎาคม 2560) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 17 คน/รูป ซึ่งในจำนวนนี้มี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นประธานกรรมการ นางแสงระวี วาจาวุทธ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา

สำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชน และด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ) และพระพรหมดิลก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (29 มกราคม 2562) อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ที่ลาออก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

โดยที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เอกชัยกี่สุขพันธ์ ได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (29 มกราคม 2562) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางแสงระวี วาจาวุทธ ได้ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และพระพรหมดิลก ได้พ้นจากการเป็นพระภิกษุโดยการสละสมณเพศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบข้อ 3 (6) และข้อ 5 ของกฎกระทรวงกำหนด จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1.พระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา)
2. นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษาเอกชนและด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ)
3. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านการบริหารการศึกษา)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

193913

01-38_1

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง