ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งกก.ผู้ทรงคุณวุฒิวัคซีนแห่งชาติ 10 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งกก.ผู้ทรงคุณวุฒิวัคซีนแห่งชาติ 10 ราย
13 พฤษภาคม 2562
3,459

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 10 ราย

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

โดยที่พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (4)บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสิบคนในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้ มีผลงาน และมีประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านการแพทย์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสัตวแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านเภสัชกรรม ด้านวัคซีน ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายภูมิรักษ์ ชมแสง
2. รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร
3. นายเจษฎา โชคดำรงสุข
4. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
5. ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข
6. นายอำนวย กาจีนะ
7. รองศาสตราจารย์พิเศษทวี โชติพิทยสุนนท์
8. นางวิชชุดา จริยะพันธุ์
9. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
10. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

193912

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง