ผบ.ทบ. ขอบคุณกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีฯ พร้อมสืบสานโบราณราชประเพณี

ผบ.ทบ. ขอบคุณกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีฯ พร้อมสืบสานโบราณราชประเพณี
13 พฤษภาคม 2562
3,139

ผบ.ทบ. ขอบคุณกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีฯ พร้อมสืบสานโบราณราชประเพณี ด้วยความภาคภูมิใจ เผยหลัง คสช. หมดวาระ ทบ.จะทำหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชน เตรียมเดินหน้านโยบายพัฒนาคนเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยก่อนการประชุมได้มีการเปิดวีดีทัศน์ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมได้รับชม พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคน ตั้งแต่ระดับนักเรียนทหารจนถึงผู้บังคับหน่วย ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นถึงโบราณราชประเพณีของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะพลังแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยได้ดำรงการสืบสานโบราณราชประเพณีให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้ภาคภูมิใจตามช่องทางและโอกาสที่เหมาะสม ต่อไป

​การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไปภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะหมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยสิ้นสุดภารกิจไปด้วย แต่การทำงานของกองทัพบกก็ยังคงต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

​​สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดนตามนโยบายสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าเกษตรลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกกองทัพภาคนั้น การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกกองทัพภาคเดินหน้ามาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และความมีวินัยของกำลังพล พร้อมระบุว่าการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจะต้องทุ่มเทดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเต็มที่

​ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กล่าวในที่ประชุมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพราะถือว่ากำลังพลเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร โดยล่าสุด กองทัพบกได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนทหาร โดยการนำนายทหารต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรในระดับกองทัพบกมาเป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียนทหาร เช่น โรงเรียนนายสิบทหารบก , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นต้น พร้อมกับเดินหน้านโยบายส่งเสริมให้กำลังพลได้ศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งกำลังพลไปฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และขีดความสามารถทางการทหารสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ล่าสุด คือ การส่งกองร้อยทหารราบไปทำการฝึกผสมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา รหัส “Lightning Forge 19” ณ รัฐฮาวาย ระหว่าง 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่ผ่านการฝึกศึกษาในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาให้กับหน่วยทหารอื่นๆ ในกองทัพบกด้วยแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง