3ค่ายมือถือสงวนสิทธิ์รอหลักเกณฑ์ไลเซ่นส์คลื่น 700

3ค่ายมือถือสงวนสิทธิ์รอหลักเกณฑ์ไลเซ่นส์คลื่น 700
10 พฤษภาคม 2562
8,754

เอไอเอส แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืดหนี้ 900 ต่อ กสทช. แล้ว แต่ยังขอสงวนสิทธิ์ รอหลักเกณฑ์ไลเซ่นส์คลื่น 700 ออกแถลงการณ์ ย้ำขอพิจารณาเงื่อนไขราคา "ดีแทค" แนะเลื่อนจัดสรรคลื่นออกไปก่อน "ทรู" ระบุ รอหลักเกณฑ์เช่นกัน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (บริษัท) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ได้ยื่นหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชาระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700MHz บริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นเมื่อมีความชัดเจนและพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) กล่าวในคำชี้แจงว่า  การมีหนังสือดังกล่าวเป็นไปตามคาสงั่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (คาสั่งคสช.) ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz (ใบอนุญาต) ที่ประสงค์จะแบ่งชาระเงินประมูลคลื่นความถี่ ต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังสานักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คาสั่ง มีผลบังคับใช้

ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมี สาระสำคัญ ดังนี้  1.งวดชำระเงินประมูลจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ถึงกาหนดชำระงวดสุดท้ายในปี 2563 เป็นชำระปีละงวด ทั้งหมดสิบงวด งวดละเท่าๆ กัน นับตัง้ แต่ปีที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งในกรณีของ AWN ได้รับใบอนุญาตในปี 2559 2. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องขอรับการจัดสรรคลนื่ ความถี่ย่าน 700MHz

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่ ย่าน 700MHz ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ซึ่งหาก AWN ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรที่จะออกประกาศมาในภายหลังแล้ว และเห็นว่าจะไม่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700MHz ดังกล่าว AWN จะชาระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่กาหนดไว้เดิม 

ล่าสุด เอไอเอส ออกแถลงการณ์ มีรายละเอียดดังนี้ หลังจากที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz ที่ประสงค์จะแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ ต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน โดยจะต้องเข้ามารับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700MHz ด้วย บริษัทจึงได้ยื่นความประสงค์ดังกล่าวไปยัง กสทช. โดยมีเงื่อนไข คือ รอการพิจารณาหลักเกณฑ์ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ชัดเจนจาก กสทช. อีกครั้งนั้น

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร กล่าวภายหลังยื่นหนังสือฉบับดังกล่าวว่า “การพิจารณาเพื่อรับคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz นั้น เราต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องราคาและความพร้อมในการนำคลื่นมาใช้ ซึ่งถ้าหากราคาสูงเกินไปก็นับว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในปัจจุบัน เนื่องจากหากนำมาให้บริการ 5G ก็ยังไม่มี Business Use Case ที่แท้จริงเกิดขึ้น ในปัจจุบันหลายประเทศที่เร่งผลักดันให้มี 5G รัฐบาลก็มอบคลื่นความถี่ให้ผู้ประกอบการ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งการตั้งราคาคลื่น 700 MHz นี้ ไม่สามารถเทียบกับราคาคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ที่เคยประมูลไปก่อนหน้านี้ได้ เนื่องจากคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz เป็นคลื่นที่มีฐานลูกค้าใช้งานอยู่แล้ว ทำให้สามารถหารายได้มาชดเชยค่าคลื่นความถี่ได้ทันที ขณะที่คลื่น 700MHz ซึ่ง กสทช. จะนำมาจัดสรรให้นี้ ยังเป็นคลื่นใหม่ที่ไม่มีฐานลูกค้าใช้งานอยู่เลย ประการสำคัญ Device สำหรับลูกค้า ที่สามารถรองรับคลื่นนี้ ก็ยังมีอยู่จำนวนน้อยและราคาแพง จึงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนโครงข่ายคลื่น 700 MHz ในปัจจุบัน

ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาหลักการ ราคาและเงื่อนไขที่ชัดเจน จาก กสทช. อีกครั้งก่อน โดยขณะนี้ได้ให้บริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนครั้งนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ดีแทคได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อแสดงความสนใจขอรับสิทธิ์ขยายระยะเวลาชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900MHz ตามมาตรา 44 ที่ออกคำสั่งมาช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมให้สามารถขยายระยะเวลาการชำระจากการประมูลคลื่น 900MHz ในส่วนการเข้ารับการจัดสรรคลื่น 700MHz นั้น ดีแทคมีความเห็นว่าควรจะเลื่อนการจัดสรรออกไปจนกว่า กสทช. จะจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ดีแทคจะทำการศึกษาเงื่อนไขประกาศเชิญชวนและเผยแพร่เอกสารชี้ชวนการลงทุน (IM) ที่จะออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมอีกครั้ง

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมีข้อเสนอแนะว่าควรจะเลื่อนการจัดสรรคลื่นออกไปจนกว่ากสทช. จะจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) ที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงกำหนดช่วงเวลาในการนำคลื่นมาจัดสรร และกำหนดมูลค่าคลื่นความถี่อย่างยุติธรรมให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการประมูลหรือจัดสรรคลื่นอีกครั้ง”

ขณะที่ ทรู ก่อนหน้านี้ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่าบริษัทย่อย ของบริษัทคือ บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) ในฐานะผู้รัยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 ได้มีหนังสือแจ้งต่อสำนักงานกสทช.ถึงความประสงค์ใการแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 ที่ต้องการชำระออกเป็นสิบงวดปีละงวดงวดละเท่าๆกันตามคำสั่งคสช. ที่ 4/2562 แล้ว แต่ในส่วนของการจะขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 น้ัน ทียูซีมีความจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเกี่ยวข้องรอบด้ทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดของหลักเกณฑก์ารจัดสรรคลื่นความถี่ 700 โดยทียูซีจะได้พิจารณาและดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไปภายหลังจาก ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขของหลักเกณฑก์ารจัดสรรคลื่นดังกล่าวแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง