สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงพระมุรธาภิเษก

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงพระมุรธาภิเษก
4 พฤษภาคม 2562
3,060

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี

เวลา 09.58 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังพระที่นั่งบุษบกมาลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ อทิตยาธรกิติคุณ ประทับรอ คุณพลอยไพลิน เจนเซน คุณเดวิท วีลเลอร์ คุณสิริกิติยา เจนเซน ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ

เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่ายตามเสด็จ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เสด็จ ฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นมณฑล ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 5 รูป นั่งบนอาสน์สงฆ์ เรียบร้อยแล้ว ทรงศีล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบ ขณะเดียวกันโหรหลวงบูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง 4 และศาลพระอินทร์ ที่มณฑปพระกระยาสนาน ต่อจากนั้น เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานโดยริ้วขบวนพราหมณ์นำไปยังมณฑปพระกระยาสนาน นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ประดิษฐาน ณ บุษบกทิศตะวันออก พราหมณ์ เชิญพระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ บุษบกทิศตะวันตก พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่ายตามเสด็จ

ต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยกลางหาว ทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง สังเวยเทวดากลางหาว เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน พันตำรวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ ถอดฉลองพระบาทถวาย ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา ทรงเหยียบใบอ้อ

สรงพระมุรธาภิเษก

เวลาพระฤกษ์ 10.09-12.00 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวาย แล้วลงจากมณฑปพระกระยาสนาน ทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ แล้วถวายบังคม 3 ครั้ง ขณะนี้ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงาประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุคกระบอกละ 10 นัด (ตามกำลังวันเสาร์) ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 101 นัด)

เวลา 10.29 น. สมเด็จพระสังมราช พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์ ตามลำดับ ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันตก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ 4 ที่พระปฤษฎางค์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันออก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันต์เดิม รัชกาลที่ 4 ที่พระหัตถ์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 5 แล้วพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานและทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 ทรงวักน้ำจากพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 และทรงแตะที่พระนลาฏ แล้วพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1จากนั้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรใหญ่ ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า ต่อมาทูลเกล้า ฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อย ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ ทรงรับใบมะตูมทรงทัด แล้วทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สัมฤทธิ์ พระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) แล้วทูลเกล้าฯ ถวายแหวนใบกระถิน ทรงสวมที่พระอนามิกา (นิ้วนาง) ขวา แล้วลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่างๆ รวม 22 พระเต้า ได้แก่ พระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้ามงคลแปดพระเต้าเบญจคัพย์รองรัชกาลที่ 1พระเต้าปทุมนิมิตทอง รัชกาลที่ 1พระเต้าปทุมนิมิตนาก รัชกาลที่ 1พระเต้าปทุมนิมิตเงิน รัชกาลที่ 1พระเต้าปทุมนิมิตสัมฤทธิ์ รัชกาลที่ 1พระเต้าบัวหยกเขียว รัชกาลที่ 4พระเต้ากลีบบัวแดงพระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยว รัชกาลที่ 5พระเต้ากลีบบัวใหญ่ รัชกาลที่ 4

พระเต้าห้ากษัตริย์ทองคำ รัชกาลที่ 4พระเต้าห้ากษัตริย์นาก รัชกาลที่ 4พระเต้าห้ากษัตริย์เงิน รัชกาลที่ 4 พระเต้าห้ากษัตริย์สัมฤทธิ์ รัชกาลที่ 4พระเต้าห้า กษัตริย์หินอ่อน รัชกาลที่ 4 พระเต้าโมราดำพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4พระเต้าไกรลาส รัชกาลที่ 4พระเต้าศิลาจารึกอักษร รัชกาลที่ 4 พระเต้าศิลา 5 ห้อง รัชกาลที่ 4พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ 4

การนี้ ทรงรับพระเต้ารดพระองค์ที่พระอังสาซ้าย - ขวา เว้นแต่พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ 4 จะทรงรดที่พระชงฆ์และพระบาท แล้วหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง
จากนั้น พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราขวัง ถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า แล้วพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง

เมื่อสรงพระมุรธาภิเษกเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืน พันตำรวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ สอดฉลองพระบาทถวาย นายมนัส เสือเปลี่ยว ถวายฉลองพระองค์คลุม เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน เสด็จขึ้นทางบันไดพระทวารหอพระสุราลัยพิมาน พระราชทานใบมะตูมและแหวนใบกระถินคืนแก่มหาดเล็ก ทรงเปลื้องเศวตพัสตร์ ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ผู้ที่จะทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกเข้าไปยืนประจำที่รอบพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณภูฏ เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 พราหมณ์ เชิญพระพิฆเนศเข้าริ้วขบวน เชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เวลาพระฤกษ์ 10.26 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่ 1 ถวายแล้วลงจากมณฑปพระกระยาสนานทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ

พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ แล้วถวายบังคม 3 ครั้ง ขณะโหรหลวงลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ 10 นัด (ตามกำลังวันเสาร์) ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 101 นัด)

สมเด็จพระสังมราช พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์ ตามลำดับ ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันตก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ 4 ที่พระปฤษฎางค์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนานและเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันออก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันต์เดิมรัชกาลที่ 4 ที่พระหัตถ์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน

พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์รัชกาลที่ 5 แล้วพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง, พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานและทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 ทรงวักน้ำจากพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 และทรงแตะที่พระนลาฏ แล้วพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์รัชกาลที่ 1จากนั้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรใหญ่ ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า ต่อมาทูลเกล้า ฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อย ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ ทรงรับใบมะตูมทรงทัด แล้วทูลเกล้าฯถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สัมฤทธิ์ พระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) แล้วทูลเกล้าฯ ถวายแหวนใบกระถิน ทรงสวมที่พระอนามิกา (นิ้วนาง) ขวา แล้วลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง หม่อมเจ้าฑิฆัมพรยุคล ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้าฯถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่างๆ รวม 22 พระเต้า

ได้แก่ พระเต้าทองเกลี้ยง, พระเต้ามงคลแปด, พระเต้าเบญจคัพย์รอง รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตทอง รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตนาก รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตเงิน รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตสัมฤทธิ์ รัชกาลที่ 1, พระเต้าบัวหยกเขียว รัชกาลที่ 4, พระเต้ากลีบบัวแดง, พระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยวรัชกาลที่ 5, พระเต้ากลีบบัวใหญ่ รัชกาลที่ 4 พระเต้าห้ากษัตริย์ทองคำรัชกาลที่ 4, พระเต้าห้ากษัตริย์นาก รัชกาลที่ 4, พระเต้าห้ากษัตริย์เงินรัชกาลที่ 4, พระเต้าห้ากษัตริย์สัมฤทธิ์ รัชกาลที่ 4, พระเต้าห้า กษัตริย์หินอ่อนรัชกาลที่ 4, พระเต้าโมราดำ, พระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4, พระเต้าไกรลาส รัชกาลที่ 4, พระเต้าศิลาจารึกอักษร รัชกาลที่ 4, พระเต้าศิลา 5 ห้อง รัชกาลที่ 4, พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ 4

การนี้ทรงรับพระเต้ารดพระองค์ที่พระอังสาซ้าย-ขวาเว้นแต่พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ 4 จะทรงรดที่พระชงฆ์และพระบาทแล้วหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้งจากนั้นพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราขวัง ถวายบังคม 3 ครั้งขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า

พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง เมื่อสรงพระมุรธาภิเษกเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืน พันตำรวจโทปัญญา สุดาทิพย์ สอดฉลองพระบาทถวาย นายมนัส เสือเปลี่ยว ถวายฉลองพระองค์คลุม เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน เสด็จขึ้นทางบันไดพระทวารหอพระสุราลัยพิมานพระราชทานใบมะตูมและแหวนใบกระถินคืนแก่มหาดเล็ก ทรงเปลื้องเศวตพัสตร์ ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ผู้ที่จะทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกเข้าไปยืนประจำที่รอบพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณภูฏ เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 พราหมณ์ เชิญพระพิฆเนศเข้าริ้วขบวน เชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง