สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จ.นครนายก-มหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จ.นครนายก-มหาสารคาม
30 เมษายน 2562
4,975

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก และโรงเรียนหนองบัวน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ที่เกิดอัคคีภัย

วันนี้ (30 เม.ย.62) เวลา 13.00 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี วังสราญรมย์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี เชิญเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นผู้รับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและรับน้ำรอการระบายออกสู่แม่น้ำนครนายก ซึ่งราษฎรได้เสียสละพื้นที่ของตนให้เป็นที่รองรับน้ำ ทำให้น้ำไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนโดยส่วนรวม เป็นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในการนี้ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 1,246,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำหรับนำไปจัดซื้อเรือพาย จำนวน ๑๔๐ ลำ พระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าออกและได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิตในระหว่างที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่

จากนั้นพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ นักเรียน ครู โรงเรียนหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้อาคารเรียนและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนได้รับความเสียหาย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามข่าวและทรงห่วงใยนักเรียนและครูจากการเกิดเหตุอัคคีภัยดังกล่าว

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน1,586,350 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างบ้านพักครู และจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องครัว จำนวน 19 รายการ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ได้มีอาคารเรียน และเปิดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ต่อไป

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ และทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ การเกิด"พายุโซร้อน ปาปึก" การเกิดอัคคีภัยบ้านชาวมอแกน บนเกาะสุรินทร์ จ.พังงา เป็นต้นกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีลงพื้นที่และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีติดตามสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ให้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรได้ทันเวลาและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะทำให้ราษฎรได้สามารถกลับมา ใช้ชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพได้ดังเดิมอย่างมีความสุข ต่อไป

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบไป  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง