สทนช.-สกว.ดันวิจัยฯ หวังบริหารน้ำในอีอีซี

สทนช.-สกว.ดันวิจัยฯ หวังบริหารน้ำในอีอีซี
30 เมษายน 2562
3,939

บูรณาการงานวิจัยในพื้นที่ "อีอีซี" ใช้เป็นเครื่องมือบริหารน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ หวังแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า จากการที่ สทนช.ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (MOU) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านกระบวนงานวิจัย เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ เมื่อ 21 มีนาคม 2561 ล่าสุด ได้วางแผนขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงชุมชน และเชิงวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้ สทนช. ได้ศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)และพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก เน้นความสมดุลของการจัดสรรน้ำภาคการเกษตรและระบบนิเวศ นอกจากนี้ มีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างและไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมภายใต้ขีดจำกัดของทรัพยากรในระดับลุ่มน้ำด้วย โดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในปีนี้

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะใช้พื้นที่EEC เป็นพื้นที่วิจัยในช่วงแรก ผ่านการขับเคลื่อนงานวิจัยภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ “การศึกษาสมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 2.โครงการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” และ 3.โครงการ “ศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และสระแก้ว เพื่อการพัฒนาEECอย่างยั่งยืน และแนวทางการบริหารจัดการเชื่อมโยงน้ำเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม”แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง