ไทยรั้งท้ายความรู้วิทยาศาสตร์

ไทยรั้งท้ายความรู้วิทยาศาสตร์
29 เมษายน 2562
3,317

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)

ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของ ประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ ในกลุ่มทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ PISA 2558 เน้นวิทยาศาสตร์เป็นการประเมินหลักครั้งที่ 2 ถัดจาก PISA 2549

โดยไทยได้คะแนน 421 ซึ่งอยู่ในระดับ 2 ที่มีกลุ่มคะแนนเฉลี่ยที่ 410 ชี้ว่านักเรียนไทยสามารถดึงเอาความรู้ด้านเนื้อหาจากชีวิตประจำวันและความรู้ด้านกระบวนการพื้นฐานมาใช้เพื่อบอกถึงคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ตีความข้อมูล และตั้งปัญหาของเรื่องเพื่อออกแบบการทดลองอย่างง่าย 

นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อบอกข้อสรุปจากข้อมูลชุดที่ไม่ซับซ้อน นักเรียนที่ระดับ 2 สามารถแสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับการได้มาของความรู้หรือวิธีหาความรู้ เพื่อระบุปัญหาที่สามารถตรวจสอบได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: