เปิด 7 แนวทางขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

เปิด 7 แนวทางขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
26 เมษายน 2562
2,126

"ไพรินทร์" ลุยเมืองอัจฉริยะ เปิด 7 แนวทางขับเคลื่อน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามที่คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกระบวนการยื่นขอรับการประเมินการเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หลักการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย

1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการอย่างเป็นระบบ
2.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
4.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ เปิดกว้างสำหรับการมีส่วนร่วม
6.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักอารยะสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของภาครัฐ มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: