‘ระบบฝึกบินจำลอง’ เทคโนโลยีสร้างพลขับโดรนจาก สทป.

‘ระบบฝึกบินจำลอง’ เทคโนโลยีสร้างพลขับโดรนจาก สทป.
4 เมษายน 2562 | โดย สาลินีย์ ทับพิลา
3,328

สทป. โชว์โปรแกรมจำลองฝึกบินยูเอวี พร้อมซอฟต์แวร์สถานที่ฝึกบินจริง ชูจุดแข็งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกำลังคนด้านยูเอวี รองรับความต้องการของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ทางการทหาร โดยสามารถนำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและภาคประชาชน (Dual Use) ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยของกระทรวงกลาโหม  นาวาเอก ณณัท ฐานทัดสกุล นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาททั้งกับหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ตามมาคือ กำลังคนที่จะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และตามเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทัน 


สทป. นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบูรณาการและเป็นแนวทางในการดำเนินการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 11 (S-Curve 11) โดยแบ่งการดำเนินการในช่วงระยะสั้น คือการสร้างต้นแบบเทคโนโลยี และส่งมอบให้หน่วยงานในกองทัพใช้พร้อมประเมินผล โดยต้นแบบที่ผ่านการประเมินผล จะถูกนำเข้าสู่สายการผลิต และระยะกลาง คือการเข้าสู่สายผลิต

การดำเนินการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดขึ้นอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้านยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลระบบจำลองอากาศยานไร้คนขับเพื่อการฝึกนักบิน(ภายใน/ภายนอก) หรือ UAV Training Simulator For Remotely Piloted Aircraft Systems (Internal/External Pilot) จึงเกิดขึ้น

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้เริ่มพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น “เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง” (Simulation) สำหรับการฝึกเจ้าหน้าที่ระบบอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งมีนักบินภายนอก นักบินภายใน ภายใต้สภาพแวดล้อมจำลองที่ควบคุมได้   โดยทีมวิจัยได้ปรับแต่งชนิดของอากาศยาน และสนามบินให้เหมาะกับผู้ใช้ รวมถึงใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

 ด้านนาวาตรี ธีระพงษ์ สนธยามาลย์ นักวิจัย สทป. กล่าวว่า องค์ความรู้ที่สร้างขึ้นนั้น มุ่งเน้นความปลอดภัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงในการฝึกซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับระบบอากาศยานไร้คนขับที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูง ในขณะเดียวกัน ก็สร้างกำลังคนให้ทันความต้องการอีกด้วย

ในอนาคต สทป. เตรียมจะดำเนินการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระบบอากาศยานไร้คนขับที่มีมาตรฐาน สำหรับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในประเทศไทย โดย สทป.จะเป็นสถาบันเดียวที่มีการฝึกอบรมการใช้งานยูเอวีให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือน โดยจะเป็นหลักสูตรให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลอดภัยต่อการใช้งาน เปิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป 

ระบบจำลองอากาศยานไร้คนขับเพื่อการฝึกนักบิน(ภายใน/ภายนอก) นี้ สทป. เตรียมนำไปจัดแสดงใงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง