ไฮโดรเพิ่มทุนพ่วงแจกวอแรนท์

ไฮโดรเพิ่มทุนพ่วงแจกวอแรนท์
20 มีนาคม 2562
1,930

"ไฮโดรเท็ค" เพิ่มทุน 412 ล้านหุ้น จัดสรรให้ RO-PP รองรับวอร์แรนต์ให้ฟรีผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 970,283,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,382,392,049 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 412,108,599 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 313,987,504 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 313,987,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นการเพิ่มทุนจำนวน 235,490,628 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) และ เพิ่มทุนจำนวน 78,496,876 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (HYDRO-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Warrant RO) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 98,121,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และหรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตในการนี้ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการใช้เงินตามที่ระบุข้างต้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: