ธพว.แต่งตั้ง 'พงชาญ สำเภาเงิน' ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ธพว.แต่งตั้ง 'พงชาญ สำเภาเงิน' ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ
13 มีนาคม 2562
12,033

คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “นายพงชาญ สำเภาเงิน” รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
• รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2

การอบรม
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554  จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
• หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: