ผบ.ทสส. เชิญ 'ประยุทธ์' เป็นปธ. ตรวจฝึกซีเม็กซ์

ผบ.ทสส. เชิญ 'ประยุทธ์' เป็นปธ. ตรวจฝึกซีเม็กซ์
27 กุมภาพันธ์ 2562
1,624

ผบ.ทสส. เชิญ "ประยุทธ์" เป็น ปธ. ตรวจฝึก "ซีเม็กซ์" เตรียมพร้อมประธานประชุมอาเซียน - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 ที่ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ก่อนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ได้มีการจัดประชุมผู้บัญชาการทางทหาร มี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานโดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-mex19) โดยจัดการฝึกระหว่างวันที่ 13 - 15 มี.ค. 62 เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นประธานอาเซียน และเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการฝึกดังกล่าวจะจัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน ในวันที่ 15 มี.ค. นี้ ถือเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่มีกำลังพลเข้าร่วมฝึก จำนวน 1,670 คน จาก 52 หน่วยงาน

สำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต ได้แก่ การบูรณาการขีดความสามารถด้านไซเบอร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยบูรณาการขีดความสามารถร่วมกับเหล่าทัพ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป

การฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศในปี พ.ศ. 2562 ในห้วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562 ของกองทัพบก โดยมีแผนงานการฝึกกับกองทัพมิตรประเทศ จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญในการจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ โดยยึดถือนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด คือ การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาขีดความสามารถให้กับกำลังพลและหน่วยในกองทัพบก รวมถึงการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งผลดีต่อความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไป

การเตรียมการจัดหมู่เรือเดินทางไปร่วมสวนสนามทางเรือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของกองทัพเรือ ในกิจกรรมมหกรรมทางเรือนานาชาติในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งกองทัพเรือจีน หรือ International Fleet Review ณ เมืองชิงเต่า ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนดำรงความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งระดับชาติและกองทัพเรือ และเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นและความภาคภูมิใจของประชาชนสืบไป

การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยกองทัพอากาศเป็นเหล่าทัพแกนนำในพื้นที่โซนที่ 1 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่สำนักเขตดอนเมือง จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเป็นแกนนำหลักในพิธีเปิดโครงการฯ ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ร่วมปฏิบัติภารกิจกับจิตอาสาทุกภาคส่วนรวมทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร และยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องชาวไทย รวมทั้งร่วมกันสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ

การพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาการศึกษาในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เป็น “ศูนย์บริการประชาชน” ซึ่งได้น้อมนำพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้พัฒนาห้องพยาบาลในโรงเรียนทุกแห่งเป็น “สุขศาลาพระราชทาน” การพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “แหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” กล่าวคือ ครูและนักเรียนนำองค์ความรู้ที่เกิดจากแนวพระราชดำริ นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและกระจายสู่ชุมชนโดยรอบ และการสนับสนุนด้านข่าว งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน โดยครูตำรวจตระเวนชายแดนต้องเป็นแหล่งข่าวให้แก่ประชาชน โดยเป็น “หน่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงของชาติ” รวมทั้งประสานงานการปฏิบัติกับประเทศเพื่อนบ้าน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง