ผบ.ตร.ถกบอร์ดกลั่นกรองโผ 'รอง ผบก.-สว.' 16 ก.พ.นี้

ผบ.ตร.ถกบอร์ดกลั่นกรองโผ 'รอง ผบก.-สว.' 16 ก.พ.นี้
13 กุมภาพันธ์ 2562
12,534

"จักรทิพย์" นัดถกบอร์ดกลั่นกรองฯ โผแต่งตั้งระดับ "รอง ผบก.-สว." 16 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล(ผบช.สกพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ส่งหนังสือถึง จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผบ.ตร. ในฐานะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยระบุ ด้วยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

นอกจากนี้ พ.ต.อ.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ รองผบก.ทะเบียนพล ปฎิบัติราชการแทน ผบก.ทะเบียนพล ส่งหนังสือถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. เรื่อง เตรียมตอบข้อซักถามข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยระบุ ด้วย ผบ.ตร.ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในวันเสาร์ที่ 16 ก.พ.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

เนื่องจากในการประชุมดังกล่าวมีวาระการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรอตอบข้อซักถาม ณ บริเวณห้องประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีบันทึกคำสั่งเรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.ถึงรอง ผบก. วาระประจำปี 2561 ตอนหนึ่งระบุว่า ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งทุกราย หากมีกรณีการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องมีการเสนอขอรับความเห็นชอบและระบุเหตุผลให้ชัดเจนโดยละเอียด การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปอีกส่วนราชการหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการทำความตกลงกันให้ถูกต้องครบถ้วนทุกราย การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้แต่งตั้งได้เฉพาะผู้มีรายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของจำนวนตำแหน่งว่าง เว้นแต่มีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงไม่คัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในกลุ่มดังกล่าว

ให้ทุกหน่วยคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามที่ ก.ตร.หรือ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ มีมติเยียวยาหรือแก้ไขให้กับผู้ร้องทุกข์ทุกราย ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเยียวยากับ สง.ก.ตร.โดยตรง ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นปีแรกและได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จะต้องมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทุกรายตามกฎ ก.ตร.

นอกจากนี้ ตร.ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งเพิ่มเติม อาทิ ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เป็นความจริงทั้งในส่วนที่เป็นการยกย่องชมเชย หรือเป็นกรณีการให้ข้อมูลข้าราชการตำรวจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง ให้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งอีกส่วนหนึ่งด้วย ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง พงส.ผนก.ถึง พงส.ผทค.ที่ได้รับรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่น ประจำปี 2558 ของ ตร. หากไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่ง พงส.ผนก.ถึง พงส.ผทค. ในสถานีตำรวจที่มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น หรือดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายไม่ครบ 2 ปี สับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ตร. ก่อนให้ผู้มีอำนาจดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก.ตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี หากหน่วยมีเหตุผลความจำเป็นต้องให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันต่อไป ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นไปยัง ตร.ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับพร้อมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง