'ประยุทธ์' ร่วมงานวันกองทัพบก ยันรัฐบาลพร้อมหนุนกองทัพเต็มที่

'ประยุทธ์' ร่วมงานวันกองทัพบก ยันรัฐบาลพร้อมหนุนกองทัพเต็มที่
22 มกราคม 2562
3,886

“ประยุทธ์” ร่วมงานวันกองทัพบก ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพเต็มที่ ระบุ พร้อมยกระดับขีดความสามารถ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวตอนหนึ่งระหว่างร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2562 ว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบกประจำปี 2562 และได้มาพบปะกับทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ของชายชาติทหารด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อดูแลประชาชนให้มีความสุข ประเทศชาติเกิดความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณทุกที่ให้การต้อนรับได้อย่างน่าประทับใจและเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต ในวันนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กองทัพบกมีบทบาทสำคัญยิ่งแก่ชาติบ้านเมืองในหลายด้าน ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชาติ การให้ความช่วยเหลือและดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ ให้คลี่คลาย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งตลอดมาในการปกป้องเอกราชการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความปลอดภัย มั่นคง สงบสุข และประชาชน มีความสุขอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกมีบทบาทสำคัญในการดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงของชาติและทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการดูแลประเทศชาติให้มีความปลอดภัย เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชาติ ด้วยการสร้างสังคมไทยให้มีความรักความสามัคคี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเป็นพลังในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติ ให้มีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะพี่น้องทหารในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ มีความกล้าหาญ อดทน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายในหลากหลายรูปแบบได้อย่างมี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประสิทธิภาพ ผลจากการปฏิบัติงานของกองทัพบกในทุกด้านยืนยันได้ถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความทุ่มเทและความเสียสละของกำลังพลกองทัพบกทุกท่านที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างประเทศชาติและประชาชนตลอดไป ในนามรัฐบาล ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการกองทัพบกทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยการนำความรู้ ความสามารถ ยุทธวิธีทางทหาร และเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุด และขอฝากให้ทุกท่านได้นำหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการปฏิบัติงานราชการในภารกิจของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ และหวังว่า กองทัพบกจะเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้บรรลุผลตามปณิธานที่ตั้งไว้เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ด้วยความมีเอกภาพ มีจิตสำนึกที่ดี ด้วยการยึดหลักความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความสุจริตเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติตลอดไป

“รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกองทัพบกในทุกด้าน เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลลุล่วงและยกระดับขีดความสามารถให้พร้อมปฏิบัติงานทุกรูปแบบและตลอดเวลา เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติที่มีศักยภาพมีความเข้มแข็ง สง่างาม เป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับ ของสังคมและนานาประเทศต่อไป เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก ประจำปี 2562 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องข้าราชการกองทัพบกทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาอธิปไตยและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป” นายกรัฐมนตรี กล่าวแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง