PPPM ดึง AEC นั่งที่ปรึกษาฯ บุกตลาดโลก

PPPM ดึง AEC นั่งที่ปรึกษาฯ บุกตลาดโลก
16 มกราคม 2562
4,387

บมจ.พีพี ไพร์ม หรือ PPPM แต่งตั้ง บล.เออีซี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน วางแผนการเงินทั้งระบบ รองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจ และการขยายธุรกิจ มุ่งสู่ตลาดโลก เพื่อเพิ่มอัตราการทากาไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน) หรือ PPPM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยนักบริหารการเงินมืออาชีพ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยทาหน้าที่วางแผนการเงินทั้งระบบ พร้อมทั้งให้คาแนะนาสาหรับเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างธุรกิจเดิม เพื่อรองรับการขยายตัวและเตรียมบุกตลาดระดับภูมิภาค และตลาดโลกของ 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยง และกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด อีกทั้งให้คาปรึกษาด้านการพัฒนากลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้การลงทุน และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตรระดับนานาชาติ ในโครงการลงทุนที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทนที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม (PPPM) กล่าวเพิ่มเติมถึงการแต่งตั้ง บล.เออีซี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทฯ นั้น เนื่องจากเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนทางการเงิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบัน บล เออีซี ได้เสริมทีมงานทางด้าน บรรษัทธุรกิจ เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งทางด้านที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ในระดับสากล ที่มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจสมัยใหม่ภายใต้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น พร้อมกับรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 62 เป็นต้นไปแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง