เปิดโอกาสปชช.ตรวจสอบคุณสมบัติ '17คนดัง' สมัครเป็นก.ต.

เปิดโอกาสปชช.ตรวจสอบคุณสมบัติ '17คนดัง' สมัครเป็นก.ต.
11 มกราคม 2562
3,148

"เลขาฯศาลยุติธรรม" เผยเปิดการมีส่วนร่วม ให้ปชช.ช่วยส่องความเหมาะสม "คนดังนักธุรกิจ-นักวิชาการ-อดีตป.ป.ช." ลงสมัครชิงก.ต.คนนอก เพื่อผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือกเองครั้งแรกส่งกก.ไม่เกิน16ม.ค.นี้

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 4,634 คนเลือกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายใหม่ จำนวน 2 คน ว่า ขณะนี้ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้สมัครที่ได้เข้ารับการคัดเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) ที่แก้ไขใหม่ โดยการร่วมให้ข้อคิดเห็นนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสรรหา ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งข้อคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมเสนอมา จะส่งให้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่มีนายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พิจารณาประกอบการกลั่นกรอง ในคุณสมบัติและความเหมาะสม ของผู้สมัครทั้งหมดที่มี 17 คน

โดยหลังจากนำมาพิจารณาแล้ว "คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร" จะรายงาน ผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ที่มีตน เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ประสงค์ จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ของผู้สมัครที่เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว 17 คนนั้น ให้แจ้งข้อคิดเห็นที่เป็นเอกสาร พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ กับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปยัง "ปธ.อนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สำนักคณะกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900" หรือส่งเอกสารนั้นทางแฟกซ์ (FAX) หมายเลข 02-541-2770 หรือทาง E-mail ที่ ojdc@coj.go.th ภายในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ขณะที่รายชื่อผู้สมัครทั้ง 17 คนนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ojc.coj.go.th

ทั้งนี้ ในชั้นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ของคณะอนุกรรมการฯ นั้น ตามข้องบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2561 ข้อ 30 กำหนดให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ซึ่งอาจทำด้วยวิธีการ 1.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาให้เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบ 2.เรียกผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนบุคคลทั่วไป ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง หรือจะใช้วิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สมัครทั้ง 17 รายนั้นมีรายชื่อดังนี้ 1.นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อายุ 69 ปี อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) 2.นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช อายุ 74 ปี อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เลือกจาก ส.ว.ปี 2555-57 3.นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ อายุ 62 ปี นักวิชาการอิสระ สาขารัฐศาสตร์ 4.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อายุ 65 ปี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย 5.นายเผด็จ วงษ์เวียงจันทร์ (อายุ 41 ปี) เจ้าของกิจการ บจก. พี ดี อินเวนชั่น ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม 6.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อายุ 74 ปี ปัจจุบันเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกมาจาก สนช. (ตั้งแต่ปี 2559) และอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

7.นายสุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ อายุ 68 ปี กรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.นายดนัย ธีวันดา อายุ 56 ปี รองอธิบดีกรมอนามัย 9.นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ อายุ 42 ปี วิศวกรอิสระ 10.นายเมธี ครองแก้ว อายุ 76 ปี อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกจาก สนช. และอดีต ป.ป.ช. /อดีตคณบดีเศษรฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 11.นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ อายุ 44 ปี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.สยามพาร์ค บางกอก ผู้บริหารสวนน้ำและสวนสนุกชื่อ "สวนสยาม" 12.นางทรงพร โกมลสุรเดช อายุ 61 ปี อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 13.นายธนาชัย สุขวณิช อายุ 58 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 14.นายอมร วาณิชวิวัฒน์ อายุ 53 ปี กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิการบริหารงานบุคคล และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15.นายลิขิต ลีแสวงสุข อายุ 63 ปี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 16.นางสุวรรณี สิชฌรังษี อายุ 61 ปี ข้าราชการบำนาญครู 17.นายสวัสดิ์ ใจเย็น อายุ 65 ปี อดีตพนักงาน บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น

ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงกำหนดเวลาการคัดเลืิอก ด้วยว่า ระหว่างวันที่ 7 – 22 ม.ค.นี้ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร วันที่ 28 ม.ค. ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก วันที่ 8 ก.พ. จัดส่งบัตรเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ สัดส่วนบุคคลภายนอก ให้แก่ผู้พิพากษาที่มีสิทธิเลือก ในศาลทั่วประเทศ วันที่ 26 ก.พ. ปิดรับบัตรเลือกที่ส่งกลับมาสำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก ภายในเวลา 16.30 น. วันที่ 27 ก.พ. นับคะแนน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิสัดส่วนบุคคลภายนอก จำนวน 2 คน ทั้งนี้ สำหรับ "ก.ต." นั้น เป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ มีมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา และให้คุณให้โทษผู้พิพากษาที่กระทำความผิดวินัย รวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยองค์ประกอบ ก.ต. มีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง , ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน , ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน , ศาลชั้นต้น 2 คน , ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ซึ่ง ก.ต.มีวาระ 2 ปี โดยสามารถรับเลือกเป็น ก.ต.ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง