ขยาย 'สถานีฐาน-เคเบิลใยแก้ว'

ขยาย 'สถานีฐาน-เคเบิลใยแก้ว'
9 มกราคม 2562
5,163

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

โดยปัจจุบันอีอีซีมีความพร้อมในการให้บริการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีสถานีฐานรวม 2,453 สถานี ครอบคลุมในพื้นที่ที่มีการพักอาศัย 99.75%

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ 5G จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสถานีฐาน เพื่อรองรับปริมาณ Bandwidth ที่เพิ่มมากขึ้น โดยในระยะเวลาอีก 3 ปี รวมถึงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ และสอดคล้องการปรับสภาพภูมิทัศน์ โดยการนำเคเบิลใยแก้วนำแสงเหล่านี้วางในท่อร้อยสายใต้ดิน และสร้างเสาส่งสัญญาณอัจฉริยะ (i-Pole) ให้พอกับความต้องการของผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม

1_78

รวมทั้งเพิ่ม Capacity/Bandwidth ในการให้บริการตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งรองรับการใช้ IoT เพื่อรองรับบริการสมาร์ท โลจิสติกส์ และรองรับนวัตกรรมต่างๆ อีอีซี ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจะสนับสนุนการผลิตของผู้ประกอบการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในอีอีซี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ เตรียม 8 แผนงาน 22 โครงการวงเงินลงทุน 17,913 ล้านบาทแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง