ปตท.ซื้อที่ดิน 'วังจันทร์' ลุยอีอีซีไอ

ปตท.ซื้อที่ดิน 'วังจันทร์' ลุยอีอีซีไอ
17 ธันวาคม 2561
4,479

ปตท.ซื้อที่ดิน "วังจันทร์" 152 ไร่ จากอาร์พีซี ลุยเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นายสุกฤตย์ สุรบลโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายที่ดินซึ่งไม่ใช่ที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัทปตท.(PTT) ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีเนื้อที่รวมประมาณ 152 ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 325 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 48.05% ของทุนชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการขายที่ดินให้แก่ ปตท.มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นที่ดินซึ่งไม่ใช่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ กรรมการที่ส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวารนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีอยู่และไม่ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสุนนโครงการลงทุนในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ประเทศแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง