'เจ้าหญิงอากิชิโน' เสด็จดรุณบรรณาลัย เป็นการส่วนพระองค์

'เจ้าหญิงอากิชิโน' เสด็จดรุณบรรณาลัย เป็นการส่วนพระองค์

เจ้าหญิงคิโกะ พระชายาเจ้าชายอากิชิโน เสด็จมาเมืองไทยเป็นการส่วนพระองค์ ได้เยี่ยมชม "ดรุณบรรณาลัย" ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. เจ้าหญิงคิโกะ พระชายาเจ้าชายอากิชิโน เสด็จมาเมืองไทยเป็นการส่วนพระองค์ ได้เยี่ยมชม "ดรุณบรรณาลัย" ห้องสมุดเด็กปฐมวัย โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ถวายการต้อนรับ นำชมลานกิจกรรมและห้องสมุด 

4_21

เจ้าหญิงอากิชิโนทรงสนพระทัยหนังสือเด็ก เพราะการอ่านหนังสือกับเด็กช่วงปฐมวัยคือวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกของคนญี่ปุ่น ในครั้งนี้ทรงสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องหนังสือเด็กในประเทศไทย และพระราชทานหนังสือเด็กภาษาญี่ปุ่นแก่ดรุณบรรณาลัย กรรมการมูลนิธิฯ ได้ทูลเกล้าถวายหนังสือชุด 10 ปีมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กด้วย

1_22

ดรุณบรรณาลัย ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมความหมาย  "ดรุณ" หมายถึง  "เด็ก" "บรรณาลัย" หมายถึง "ห้องสมุด" ดรุณบรรณาลัย จึงมีความหมาย "ห้องสมุดสำหรับเด็ก" ดรุณบรรณาลัย จัดสร้างในปี พ.ศ.  2558 โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และออกแบบโดยสถาปนิกหนุ่มสาวบริษัท แปลน อาคิเทค จำกัด

5_24

ห้องสมุดเปิดให้บริการแก่เด็กปฐมวัย (อายุแรกเกิด ถึง 7 ปี) วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เวลา10.00-17.00 น.  ขณะนี้มีจำนวนหนังสือเด็กภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 4300 เล่ม มีสมาชิก 750 คน ซึ่งการส่งเสริมให้พ่อแม่รุ่นใหม่ใช้หนังสือภาพในการเลี้ยงลูก เป็นการให้อาหารสมอง นอกเหนือจากอาหารกายและอาหารใจ เพื่อให้เด็กเติบโตมีพัฒนาการตามวัย และเป็นพลเมืองมีคุณภาพของประเทศ