การเมือง

เกษตรยันคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ยังเจ๋งเหมือนเดิมทุกประการ

"กฤษฎา" ยันคุณภาพ "ข้าวหอมมะลิไทย" ยังเจ๋งเหมือนเดิมทุกประการ แม้แพ้ข้าวกัมพูชา ไม่กระทบส่งออกข้าว

ตามที่มีการประกวดข้าวโลกปี 2018 ในการประชุมสัมนาข้าวโลก (World Rice Conference2018) ที่ เวียดนาม ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่าข้าวหอมมะลิกัมพูชามาลีอังกอร์ ได้ที่ 1ในขณะที่ ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 และข้าวหอมมะลิเวียดนามพันธุ์ ST24 ได้ที่ 3 นั้น

นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ.กล่าวว่า การประกวดหอมมะลิโลกดังกล่าวได้เริ่มมา ตั้งแต่ ปี 2552 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกโดย ข้าวหอมมะลิไทยได้ ที่1 และต่อมาก็มีการจัดต่อเนื่องทุกปี มาจนในปีนี้เป็น ปี ที่ 10 นั้น สำหรับข้าวหอมมะลิไทย เราได้รางวัลที่ 1 บ้างที่ 2 บ้างสลับไปมาโดยสรุปข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 มา 5 ครั้งแล้ว ผลการประกวดข้าวโลกในเวทีดังกล่าวข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมมะลิของ กัมพูชา และสหรัฐอเมริกาก็จะผลัดกันครองรางวัลที่ 1 กับ ที่ 2 บ้าง บ้างปีก็ครองชนะเลิศด้วยกันมาโดยตลอด ไม่ใช่ว่าข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 เป็นครั้งแรกประกอบกับการประกวดดังกล่าว ก็เป็นการจัดของสมาคมผู้ค้าข้าวระหว่างประเทศที่เชิญชวนพ่อค้าเอกชน หรือสมาคมค้าข้าวของแต่ละประเทศส่งเข้าประกวด ดังนั้นบางปีก็จะมีผู้ส่งเข้าประกวดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละบริษัทหรือสมาคมที่จะส่งเข้าประกวดด้วย

ดังนั้น ผลการประกวดจึงไม่น่ามีผลต่ออนาคตข้าวหอมมะลิไทยตามที่หลายฝ่ายกังวลประกอบกับรองอธิบดีกรมการข้าวได้พูดคุยกับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณ เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ก็ได้ ยืนยัน ว่า การได้รางวัลที่ 1 ของ ข้าหอมมะลิมาลีอังกอร์ ไม่ส่งผลกระทบ ต่อการค้า/ส่งออกข้าวไทยแต่อย่างใด

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวอีกว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรฯในขณะนี้นั้น จะเน้นการดูแลรักษาระดับราคาข้าวไทยให้ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อให้ชาวนาไทยมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำเกษตรอย่างอื่นในพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมหรือในพื้นที่ผลิตข้าวส่วนเกินความต้องการของตลาดไปปลูกพืชอื่นๆ หรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับการปลูกข้าวเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตข้าวไทยไม่ให้ล้นตลาด (Over Supply) ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำเป็นปัญหาให้ขาวนามาร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการด้วยโครงการใช้งบประมาณจำนวนมากๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายนโยบายเน้นย้ำให้กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรให้ทำการศึกษและวิจัยข้าวไทยอยู่เป็นระยะๆ เพื่อนำผลสรุปของการศึกษาวิจัยมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย และการบำรุงรักษาคุณภาพข้าวไทยให้ได้รับความนิยมจากตลาด และผู้บริโภคไว้ด้วย