เปิดเคล็ดลับค้าปลีกยุคดิจิทัล เจาะกลยุทธ์ยุค4.0

เปิดเคล็ดลับค้าปลีกยุคดิจิทัล เจาะกลยุทธ์ยุค4.0
27 กันยายน 2561
3,094

สัมมนาพิเศษ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการค้าปลีกและเอสเอ็มอีปีที่ 11 “เจาะกลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0”

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, หอการค้าจังหวัดแพร่ และ สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย  จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการค้าปลีกและเอสเอ็มอีปีที่ 11 “เจาะกลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0” มีผู้สนใจในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าฟังกว่า 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในงานมี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ถอดรหัสค้าปลีกยุคใหม่” โดยนายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด และการบรรยายหัวข้อ  “กลยุทธ์วางแผนการตลาดขั้นเทพ” โดยนายนราธิป อ่ำเที่ยงตรง กูรูด้านการตลาดระดับประเทศ

2_78

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า  “ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและร้านค้าปลีก โดยร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย ด้วยการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่มาอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 11 ปี โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอีเข้าร่วมสัมมนาแล้วกว่า 8,500 คนทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจรายย่อยหรือเอสเอ็มอี และตรงตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” จึงได้จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปีที่ 11 “เจาะกลยุทธ์ค้าปลีกยุค 4.0” ณ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ด้านนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโนบายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะระดับฐานรากและเอสเอ็มอีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในระดับนานาประเทศได้

3_63

สำหรับร้านค้าปลีกรายย่อยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในปัจจุบัน ต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้พรมแดน ปัจจุบันมีเอสเอ็มอีจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและสามารถขยายตลาดออกไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จ คือ การสร้างจุดเด่นของสินค้ารวมถึง ช่องทางการจัดจำหน่าย, ภาพลักษณ์ของสินค้า, การบริการ, การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และความแปลกใหม่ของสินค้าที่คิดค้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับในโลกออนไลน์มีสื่อหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าและความแตกต่างของสินค้าต่างๆได้โดยง่าย

“นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีเครือข่ายพันธมิตรที่ดี สามารถเชื่อมโยงประสานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง” นายบุณยฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด หนึ่งในวิทยากรในงานสัมมนาฯ ได้เผยเคล็ดลับการถอดรหัสค้าปลีกยุคใหม่ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การทำธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 ให้ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 สิ่ง นั่นคือ 1. Passion หรือ “ความหลงใหล” ในธุรกิจของตัวเอง ซึ่ง Passionนี้จะต้องเกิดมาจากข้างในตัวของเอสเอ็มอีเอง, 2. เมื่อโลกมี “การเปลี่ยนแปลง” อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, 3. เราต้องค้นหา “จุดเด่น” และสร้าง “ความแตกต่าง” ของตัวสินค้าหรือธุรกิจของเราว่าคืออะไรเพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า, 4. การเล่าเรื่องราวของธุรกิจของตัวเอง  หรือที่เรียกว่า  Story Telling”   เพราะ ณ ปัจจุบัน พฤติกรรมของลูกค้าต้องการทราบว่าต้นน้ำหรือวัตถุดิบที่เอสเอ็มอีได้มานั้นมีที่มาอย่างไร หากเอสเอ็มอีสามารถเล่าเรื่องราวของสินค้าได้ก็จะส่งผลให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น และสุดท้ายคือ “การลงมือทำ” ทำวันนี้ก็ได้วันนี้ และมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราได้ลองทำและลงมือทำ”

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอียุค4.0 การปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอยู่เสมอ นับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขความสำเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง