ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสธ.ห้ามผลิต'บอร์แรกซ์-เมลามีน'

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสธ.ห้ามผลิต'บอร์แรกซ์-เมลามีน'
25 กันยายน 2561
6,036

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสาธารณสุข ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย “บอร์แรกซ์-เมลามีน”

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ระบุว่า โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสากล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1-13

2-6แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง