คนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ค้นดูได้แล้วในเว็บ tpmap.in.th  

คนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร ค้นดูได้แล้วในเว็บ tpmap.in.th  
22 กันยายน 2561 | โดย ลักษณ์ วุฒิศักดิ์
8,407

เนคเทคร่วมกับสภาพัฒน์ฯ ใช้โปรแกรมคอมพ์วิเคราะห์ฐานข้อมูลคนจน 2 แหล่งจาก จปฐ. และผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ คัดกรองได้มา 1 ล้านคนที่เข้าข่ายคนจน จากจำนวน 36 ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ส่งเผยแพร่บนเว็บไซต์หวังภาครัฐใช้ประโยชน์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำข้อมูลคนจนประจำปี 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ www.tpmap.in.th  ไลน์ @tpmap และ เฟซบุ๊ค groups/tpmap ข้อมูลลงลึกถึงระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศหรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาความยากจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาความยากจนให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้


ยกตัวอย่าง ระดับจังหวัดสามารถนำข้อมูลมาประกอบการทำนโยบาย/มาตรการแก้ปัญหาคนจนแบบ “ชี้เป้า” แทนนโยบายแบบปูพรมทั่วทุกพื้นที่เหมือนกัน ทั้งๆ ที่แต่ละพื้นที่มีสภาพปัญหาต่างกัน ส่งผลต่อเนื่องถึงการใช้ทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน อาจจะเป็นการวางแผนทำซีเอสอาร์ได้ตรงกับสภาพปัญหาของพื้นที่ ส่วนประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนก็ใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บตรวจสอบนโยบายรัฐหรือการทำงานของนักการเมือง เป็นต้น


แหล่งข้อมูลในเว็บไซต์มาจาก 2 ส่วนคือ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังมายืนยันซึ่งกันและกัน รวมประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนของ สศช.(2,667 บาทต่อเดือน) จำนวน 36 ล้านคน จากนั้นนำมาคัดกรองโดยอาศัยหลักการที่ว่าคนจนคือผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี 5 ด้าน ได้แก่  สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้และการเข้าถึงบริการรัฐ เพื่อตอบโจทย์หลัก 3 ข้อว่า คนจนอยู่ที่ไหน? คนจนมีปัญหาอะไร? จะพ้นความยากจนได้อย่างไร? ก็ได้ตัวเลขผู้ที่เข้าข่ายเป็นคนจนประมาณ 1 ล้านคน 


ยกตัวอย่างข้อมูลระบุว่า ปี 2561 จำนวนประชากรจากการสำรวจของ จปฐ. ประมาณ 36 ล้านคนจาก 12 ล้านครัวเรือน (ไม่รวม กทม.) เข้าข่ายยากจน 1 ล้านคน ประกอบด้วย คนจนสุขภาพ 21,7081 คน คนจนความเป็นอยู่ 244,739 คนจนการศึกษา 378,080 คนจนรายได้ 376,091 คนจนการเข้าถึงบริการของรัฐ 6,490 คน ส่วนพื้นที่ยากจนที่สุดคือ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  ส่วนจังหวัดที่สัดส่วนคนจนน้อย คือ หนองบัวลำภู 


เนคเทคออกแบบใช้ "ดาว 5 แฉก" เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งแต่ละแฉกยังสื่อถึงมิติของปัญหาทั้ง 5 ด้าน โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมาก ตำแหน่งดาวจะอยู่ล่างสุด เมื่อต้องการเข้าดูรายละเอียดระดับจังหวัดให้สังเกตทางแถบขวาด้านบนจะมีเมนูรายชื่อจังหวัดให้ดูระดับอำเภอและตำบล เช่น  ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีคนอายุ 15-59 ปีที่อ่านเขียนภาษาไทยหรือคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ 1,910 คน  เป็นต้น


นอกจากนี้หากวิเคราะห์ในแต่ละมิติ พบว่า ในเรื่องของรายได้ จังหวัดที่มีปัญหามากสุดคือ น่าน   ด้านการศึกษาคือ แม่ฮ่องสอน   ด้านสุขภาพคือ  น่าน   ด้านความเป็นอยู่คือ แม่ฮ่องสอน  ส่วนเลย เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนที่ปัญหาด้านการเข้าถึงบริการรัฐมากที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง