สภาพัฒน์ประชุมประจำปี61 "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" 27ก.ย.นี้

สภาพัฒน์ประชุมประจำปี61
20 กันยายน 2561
2,269

สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2561 "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" 27 ก.ย. นี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2561 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด
การประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2561 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในการขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ในระยะ 20 ปี ไปสู่เป้าหมายการพัฒนา “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บท เพื่อขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติในมิติต่างๆ อย่างบูรณาการร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างพลังในการผลักดันร่างยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับแผนงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วย การนำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีในประเด็นการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การนำเสนอในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอในประเด็นกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การเตรียมการจัดทำแผนแม่บท และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ในการประชุมดังกล่าวจะมีการระดมความเห็นในกลุ่มย่อย วิพากษ์การจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เกี่ยวกับภาพรวมและสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำผลงานความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
มาจัดแสดง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวนประมาณ 2,500 คน

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน ขอเชิญร่วมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.nesdb.go.th
รับจำกัดเพียง 200 ท่านแรก ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเอเอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์ และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ youtube ช่อง NESDB on Youtube, facebook สภาพัฒน์, facebook ยุทธศาสตร์ชาติ และเว็บไซต์ สศช.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง