ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ 10 อุตสาหกรรมอีอีซี -อุตสาหกรรม 4.0

ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ 10 อุตสาหกรรมอีอีซี -อุตสาหกรรม 4.0
1 กันยายน 2561
5,386

"รมช.ศึกษาฯ" เดินหน้าร่วมมือภาคอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนครูพิเศษ 10 อุตสาหกรรมอีอีซี -อุตสาหกรรม 4.0 เสริมระบบ Big Data ดันสร้างคุณภาพนักเรียนอาชีวะสู่ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนประเทศไทย 4.0 สร้างความมั่นใจนักลงทุน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยมอบให้ กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ รองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายEEC และที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0

ทั้งนี้ ได้มีการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์โดยประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบดว้ย 3 ศูนย์หลัก คือ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา วิทยายาลัยเทคนิคบางแสน และวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หัวใจหลักในกระบวนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะต้องมีครูพิเศษในสถานประกอบการ มาสนับสนุนกระบวนการจดัการเรียนการสอนจึงได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC ขึ้น

พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวว่า งานวันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน สาขาวิชาต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ EEC ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาไปแล้วในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่แรกและมีการนำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data )เข้ามาใช้และมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ

ล่าสุด ได้มีการประสานงานขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีดีอาร์ไอ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นดีมานด์ไซด์ มาร่วมกันพิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคน หรือวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในมิติต่าง ๆ มีการเชิญผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจาก ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จำนวน 20 องคก์ร ที่อาสามาเป็นครูพิเศษ เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ให้ข้อแนะนำต่างๆ และจะขยายผลมีเป้าหมายว่าในเดือนกันยายน ครูพิเศษ 20 ท่านแรกจะไปรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาการจดัการเรียนการสอนให้ได้ 100 คน และปลายปีเพิ่มเป็น 500 คน ซึ่งสามารถขยายทั้งพื้นที่ EEC ภาคตะวันออกและภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ เชื่อมโยงครูพิเศษที่มีความชำนาญมีทักษะวิชาชีพได้บรรยายถ่ายทอดการสอน และมีโรงงานซึ่ง เปรียบเสมือนสถานศึกษา และทำงานร่วมกันแบบทวิภาคี เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเรื่องของกลไกประชารัฐทำให้การทำงานมีความก้าวหน้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในนามสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการใหท้า หน้าครูพิเศษ ถือเป็นโอกาสดีที่ นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนภาคทฤษฏีในสถานศึกษา และผู้ประกอบการมาเสริมในภาคปฏิบัติที่จะช่วย เสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมให้การสนับสนุนโครงการนี้ และนำแนวคิดของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการไปขยายผลต่อไป นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการพัฒนาประเทศและกำลังคน อาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้กับการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพ หรืออาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง