ราชกิจจาฯ ประกาศ ตั้ง 'ระเฑียร ศรีมงคล' นั่ง ปธ.บอร์ดยาสูบ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ตั้ง 'ระเฑียร ศรีมงคล' นั่ง ปธ.บอร์ดยาสูบ
22 สิงหาคม 2561
2,278

ราชกิจจาฯ ประกาศ ตั้ง ”ระเฑียร ศรีมงคล” ซีอีโอบัตรกรุงไทย นั่ง ปธ.บอร์ดยาสูบแห่งประเทศไทย

วันนี้ (๒๒ ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอีกไม่เกินเก้าคนในคณะกรรมการการยาสูบ แห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้แต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย รวม ๙ คน ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

๑. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการ
๓. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๔. พลตำรวจเอก รชต เย็นทรวง กรรมการ
๕. นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ กรรมการ
๖. นายอัญญา ขันธวิทย์ กรรมการ
๗. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร กรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๘. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๙. นายยุทธนา หยิมการุณ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง