ธพส. เปิดอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ 'ธนพิพัฒน์'

ธพส. เปิดอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ 'ธนพิพัฒน์'

ธพส. เปิดอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ “ธนพิพัฒน์” ต้นแบบอาคารภาครัฐอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเยอรมนี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลงานคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ครบรอบ 14 ปี และทรงประกอบพิธีเจิมป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงประทานพระโอวาท

ต่อมาเวลา 16.30 น. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นประธานเปิดงาน GRAND OPENING “อาคารธนพิพัฒน์ อัตลักษณ์แห่งความยั่งยืน”และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีและเปิดงาน

อาคารธนพิพัฒน์ ได้รับประทานนามอาคารจากสมเด็จพระสังฆราช ว่า “อาคารธนพิพัฒน์” แปลว่า อาคารที่เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ อันเป็นศิริมงคล อาคารนี้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดการนำรูปทรงปีกนกวายุภักษ์มาเป็นโครงของตัวอาคาร สื่อถึงความเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์โดยมุ่งเน้นออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานในอนาคต และสำหรับการก่อสร้าง ไปจนถึงการบำรุงรักษาอาคารที่คำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นทั้งความโดดเด่นของการออกแบบควบคู่กับนวัตกรรมที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การใช้แผงบังแดดปรับทิศทางอัตโนมัติตามทิศทางของแสงแดด ควบคู่กับการใช้กระจก Low-E และการติดตั้งฉนวนบริเวณผนัง ฝ้าเพดาน และหลังคา เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร , การใช้ระบบ Energy Recovery wheel หรือระบบปรับอากาศที่นำความเย็นจากอากาศที่ปล่อยทิ้งจากการทำความเย็นในอาคารมาแลกเปลี่ยนพลังงานกับอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกอาคาร , มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) พร้อมระบบควบคุมและบันทึกค่าพลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงาน,มีสถานีชาร์จไฟฟ้า เพื่อรองรับและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเปิดให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะภายในโครงการ , มีระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน , มีระบบไฟที่ให้ระดับความสว่างที่เหมาะสมและมีการป้องกันการสะท้อนเข้าตา , เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่ำ เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน , เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ , มีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนที่สำคัญอาคารนี้ยังได้มีการออกแบบให้มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และยังมีการออกแบบที่เน้น Universal Design รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ เพื่อให้เข้าถึงบริการของ ธพส. ได้อย่างสะดวก

ด้วยเหตุนี้ อาคารธนพิพัฒน์ จึงได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานอาคารยั่งยืน Pre-Certification ในระดับแพลตตินั่มจากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council – DGNB) ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นอาคารสำนักงานและอาคารภาครัฐแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และอาคารหลังนี้ยังเป็นต้นแบบของอาคารภาครัฐต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้อาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อีกด้วย

ธพส. มุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่เริ่มตั้งแต่พนักงาน ตลอดจนการก่อสร้างอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งอาคารธนพิพัฒน์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ช่วยให้การดำเนินงานของ ธพส. มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการรวมศูนย์การทำงานของ ธพส. ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อง่ายต่อการติดต่อและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยที่ผ่านมา ธพส. ได้คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ได้รับรางวัล ประเภทตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงานระดับ“ดีเลิศ” จาก กฟน. ในปี 2561 รวมถึงรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ซึ่งได้รับถึง 2 ปีซ้อน ในปี 2558 และ ปี 2559 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา อีกด้วย