'ประกันสังคม' ยืนยันพร้อมตอบทุกข้อกังวลของผู้ประกันตน

'ประกันสังคม' ยืนยันพร้อมตอบทุกข้อกังวลของผู้ประกันตน
19 กรกฎาคม 2561
3,631

"ประกันสังคม" ยืนยัน พร้อมตอบทุกข้อกังวลของผู้ประกันตน และเคลียร์ทุกข้อข้องใจอย่างทั่วถึง

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในการช่วยเหลือผู้ประกันตนแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของนายจ้างลูกจ้าง ผู้ประกันตน ว่า จากการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 810 เรื่อง โดยร้องเรียนผ่านสายด่วน 1506, เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th, เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี, Web Chat, e-mail และมาด้วยตนเอง แยกเป็นประเด็นที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ร้องเรียนมากที่สุดคือ

1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 387 เรื่อง 2.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 125 เรื่อง 3.ร้องเรียนการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 102 เรื่อง 4.ร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ จำนวน 86 เรื่อง 5.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 49 เรื่อง อย่างไรก็ตามประเด็นที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการ ร้อยละ 47.78 (387 เรื่อง) แยกเป็นนายจ้างหักเงินแต่ไม่นำส่ง/ส่งไม่ครบ 156 เรื่อง นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียน 113 เรื่อง นายจ้างไม่แจ้งลูกจ้างออกจากงาน 43 เรื่อง สำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาของผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยผลดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ประกันตนช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมสามารถเคลียร์แก้ไขปัญหาแล้วถึง 727 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.75

นอกจากนี้ ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมวางระบบปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน โดยทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้เป็นสำคัญ ทั้งนี้หากลูกจ้าง/ผู้ประกันตนมีข้อร้องเรียนหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีปัญหา จากการรับบริการในระบบประกันสังคมสามารถแจ้ง สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง