Data Analysis

ผลสำารวจชี้ 70% บริษัทเอเชีย มีแผนรุกธุรกิจสู่สากลใน 3 ปี

Big Data Analysis ผลสำารวจชี้ 70% บริษัทเอเชีย มีแผนรุกธุรกิจสู่สากลใน 3 ปี

บรรยากาศการขยายธุรกิจในเอเชีย และบริษัทต่างชาติอื่นๆ ที่รุกเข้ามาทำตลาดในไทย สิ่งหนึ่งที่เป็น “คำถาม” คือ ปริมาณบุคลากรคุณภาพ ในที่นี้หมายถึงคนที่มีความสามารถระดับสากล

โดยแบบสำรวจเมื่อต้นปี 2561 ทำขึ้นโดย โรเบิร์ต วอลเทอร์ส โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้สมัครงานกว่า 5,000 คน ที่ทำงานในบริษัทต่างชาติและเอเชีย อาทิ จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, ไต้หวัน และเวียดนาม

1_47

ระบุว่า 57% ของบริษัทเอเชียเห็นด้วยว่า การจ้างผู้มีความสามารถระดับสากลเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้กลยุทธ์การเติบโตบรรลุเป้าหมาย

ขณะที่ ผู้มีความสามารถระดับสากล 68% ชี้ถึงรายได้และสวัสดิการเป็นสองปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจร่วมงานกับองค์กรใดยังมีผู้มีความสามารถระดับสากล 64%มองถึงการทำงานให้กับบริษัทเอเชีย หากบริษัทนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตอย่างแท้จริงและสนับสนุนโอกาสการเติบโตทางอาชีพการงานในอนาคต

อีก 62% ระบุว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจร่วมงานกับกับบริษัทใด 36% สะท้อนว่า การมีโอกาสได้ร่วมทำงานกับผู้บริหารระดับสูงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจร่วมงานในองค์กรนั้นๆ

จากแบบสำรวจยังพบว่า บริษัทในเอเชียที่ตอบแบบสำรวจ มากถึง 70% มีแผนที่จะขยายธุรกิจสู่ระดับสากลภายในอีก 3 ปีข้างหน้า นั่นหมายถึง การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต