แต่งตั้ง 'นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์' นั่งผอ.องค์การเภสัชฯ คนใหม่

แต่งตั้ง 'นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์' นั่งผอ.องค์การเภสัชฯ คนใหม่
3 กรกฎาคม 2561
5,464

ครม.แต่งตั้ง "นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์" เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายแพทย์นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แทนนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างร่วมกับประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ คาดว่าจะเข้ามารับตำแหน่งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ประวัติของนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2506 ปัจจุบันอายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2530 ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ จากแพทยสภา เมื่อปี 2545 วุฒิบัตรรังสีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 2536

สำหรับประวัติด้านการบริหารงานนั้น
ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่ปี 2530-2533
ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี 2533-2536
ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลย ตั้งแต่ ปี 2536-2553
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเลย ตั้งแต่ 2553-2555
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ตั้งแต่ 2555-2556
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ตั้งแต่ 2556-ปัจจุบัน

ในขณะปฏิบัติหน้าที่ท่านได้รับรางวัลที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารต่างๆมากมาย อาทิรางวัลระฆังทอง (รางวัลบุคคลแห่งปี 2557) สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัลคนดีแบบอย่างของชาติ ประจำปี 2557 ประเภทผู้ทำคุณประโยฃน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา รางวัล คนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558 สาขานักบริหารและพัฒนาองค์กร จากจากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา รางวัลคนดี ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2558 จากกระทรวงสาธารณสุข

รางวัล “ญาณสังวร” คนดีศรีสยาม สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 สาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร จากสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติในการร่วมกันพัฒนาองค์การเภสัชกรรม ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาและเวชภัณฑ์ ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพได้มากขึ้นต่อไป


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: