แห่สมัคร กสม. วันสุดท้ายกว่า 30 คน

แห่สมัคร กสม. วันสุดท้ายกว่า 30 คน
26 มิถุนายน 2561
2,122

แห่สมัคร กสม. วันสุดท้าย กว่า 30 คน สรุปยอดคนสมัคร 38 คน พบนักเคลื่อนไหว-นักกฎหมายมาเพียบ บางรายยื่นสมัครไว้หลายด้าน ตามมติของกรรมการสรรหา ที่เปิดโอกาส

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดใหม่ จำนวน 7 คน โดยทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตั้งแต่วันที่ 11- 25 มิถุนายน ล่าสุดมีผู้ยื่นเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 38 คน โดยเป็นการยื่นใบสมัครในวันสุดท้ายจำนวนมากที่สุด ถึง 32 คน และในการยื่นใบสมัครดังกล่าวพบว่าบุคคลสามารถยื่นใบสมัครตามคุณสมบัติ หลายด้าน ซึ่งเป็นไปตามมติและผลการหารือของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากการสมัครของกรรมการองค์กรอิสระอื่นที่จำกัดให้บุคคลสมัครเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น โดยมีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

ผู้แจ้งความประสงค์สมัคร 1 ด้าน ประกอบด้วย 1.นายไพศาล สุวรรณรักษา อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์, 2.นายประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล นักวิชาการรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์, 3.นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 4.นายธานี วรภัทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 5.นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ อดีตผู้อำวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), 6.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 7.นางวณี ปิ่นประทีป อดีตผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูป สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 8.นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติ, 9.นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 10.นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ อดีตรองเลขาธิการกสม., 11.พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

12. นางเรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 13.นางเมธินี รัตรสาร รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ, 14.นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาพันธ์สภาองค์กรชุมชน, 15.นายเสกสรรณ ประเสริฐ ประธานมูลนิธิเบาะแส, 16.น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำเนเธอร์แลนด์ 17.นางภิรมย์ ศรีประเสริญ เลขาธิการ กสม., 18.นายศาสนพงษ์ เกษะวงศ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้แจ้งความประสงค์ สมัคร 2 ด้าน ได้แก่ 19. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 20. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ, 21.นายประวิทย์ ลี่สถาพรวศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 22.นายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 23.นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ, 24.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่อมวลชนอิสระ, 25.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ นักวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 26.นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

27.พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 28.นายธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน, 29.นายไพโรจน์ พลเพชร อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 30.นายพศวีร์ จิตวรพันธ์ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครปฐม, 31.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค, 32.นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ประสงค์สมัคร 3 ด้านได้แก่ 33. นายกมล กมลตระกูล อดีตผู้อำนวยการสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย, 34.น.ส.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี, 35.นางชลิตา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน, 36.นายบุญแทน ต้นสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา, 37.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย และมีผู้ประสงค์สมัคร 5 ด้าน คือ 38.น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นใบสมัครอีกครั้งก่อนจะเรียกผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสัมภาษณ์ และส่งชื่อให้คณะกรรมการสรรหา กสม. ลงมติคัดเลือก ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับข้อมูลข้อเท็จริงของบุคคลที่ยื่นใบสมัคร จากบุคคลทั่วไป จนถึงวันที่ 31มิถุนายน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบต่อไป.

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง