BTS แจงเดินรถล่าช้า เหตุ 'คลื่นรบกวน' อาณัติสัญญาณ

BTS แจงเดินรถล่าช้า เหตุ 'คลื่นรบกวน' อาณัติสัญญาณ

ผู้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส แจงปัญหาการเดินรถขัดข้องบ่อยครั้ง เหตุระบบอาณัติสัญญาณสถานีสยามถูกคลื่นรบกวน คาดระบบใหม่แล้วเสร็จภายในปีนี้

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบุ สาเหตุที่รถไฟฟ้าบีทีเอสเกิดปัญหาขัดข้องบ่อยครั้งในช่วงนี้ เป็นเพราะระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีสยาม ถูกคลื่นรบกวน จึงไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติในการเดินรถได้ ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบแมน่วล ส่งผลให้การเดินรถล่าช้า และส่งผลต่อเนื่องไปยังสถานีอื่นๆ

แนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสจะมีตึกสูงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดปัญหาคลื่นรบกวนบ่อยครั้งจนส่งผลต่อการให้บริการเดินรถ ที่ผ่านมาบริษัทได้วางระบบอาณัติสัญญาณใหม่ ซึ่งจะป้องกันคลื่นรบกวนได้ แต่ การวางระบบใหม่จำเป็นต้องใช้เวลา ซึ่งในส่วนของสถานีสยามยังระบบเก่า โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถวางระบบป้องกันคลื่นรบกวนได้ตลอดแนวเส้นทาง