พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 8 ราย

พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 8 ราย
23 มิถุนายน 2561
6,670

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 8 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพล จํานวน ๘ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่พันโท ทรงศักดิ์ ยุระพันธ์ เป็น พันโท
๒. ว่าที่พันตรีหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
๓. ว่าที่ร้อยเอก ทวี ทองพลาย เป็น ร้อยเอก
๔. ว่าที่ร้อยเอก สินพร พันธ์สวัสดิ์ เป็น ร้อยเอก
๕. ว่าที่ร้อยเอก สําแล ฮวบลอยฟ้า เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที่ร้อยเอก โชค พูลละเอียด เป็น ร้อยเอก
๗. ว่าที่ร้อยเอก จําลอง ไกรไทยศรี เป็น ร้อยเอก
๘. ว่าที่ร้อยเอก จําลอง รองเย็น เป็น ร้อยเอก

ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑ ถึง ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และลําดับที่ ๓ ถึง ๘
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

2_6

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง