เตรียมแจงต่างชาติบังคับใช้พ.ร.บ. อีอีซี

เตรียมแจงต่างชาติบังคับใช้พ.ร.บ. อีอีซี
14 พฤษภาคม 2561
6,400

เตรียมแจงต่างชาติบังคับใช้ “พ.ร.บ.อีอีซี” 15 พ.ค.นี้

เมื่อวันนี้ (14 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 หรือ พ.ร.บ.อีอีซี และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่(15 พ.ค.) โดยมีทั้งหมด 73 มาตรา และให้พื้นที่พัฒนาครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง และออกพระราชกฤษฎีกาประกาศพื้นที่เพิ่มได้

มาตรา 8 กำหนดให้โครงการในอีอีซีต้องทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน มาตรา 10 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดนโยบายพัฒนาอีอีซี

มาตรา 39 การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษกําหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่อย่างน้อยต้องมีอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่

มาตรา 49 ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษมิให้นําความในมาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมาใช้บังคับ การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า และห้ามมิให้ทําสัญญาเช่าเป็นกําหนดเวลาเกิน 50 ปี ถ้าทําสัญญานานกว่านั้นให้ลดลงมาเป็น 50 ปี การต่อสัญญาเช่า อาจทําได้แต่จะต่อสัญญาเกิน 49 ปีนับแต่วันครบ 50 ปีไม่ได้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ พ.ร.บ.อีอีซี มีผลบังคับใช้จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติว่าโครงการต่างๆ จะขับเคลื่อนไปได้ โดยในปลายเดือน พ.ค.นี้ จะชี้แจงกฎหมายอีอีซีพร้อมนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานอีอีซี ให้กับเอกอัครราชทูตทุกประเทศที่ประจำประเทศไทย เพื่อให้นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อนักลงทุน

คลิกอ่านรายละเอียดพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับเต็มที่นี่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง