สนช.ตีตก 'ภรณี ลีนุตพงษ์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังพบพฤติกรรมขัดรธน.

สนช.ตีตก 'ภรณี ลีนุตพงษ์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังพบพฤติกรรมขัดรธน.

สนช. ตีตก "ภรณี ลีนุตพงษ์" นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังพบพฤติกรรมขัดรธน. พร้อมสงสัย กก.สรรหาฯ ดันทุรังเลือก ไม่หวั่นครหา ที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติแค่ 2 คนจากยอดสมัครทั้งหมด 14 คน


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ นางภรณี ลีนุตพงษ์ รองประธานผู้พิพากษาสมทบฝ่ายบริหาร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากได้ใช้เวลาพิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ในการประชุมลับนานกว่า 1 ชั่วโมง โดยผลลงมติ คือ เห็นชอบ 64 เสียง ไม่เห็นชอบ 117 เสียง และงดออกเสียง 19 เสียง ทำให้คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องไปดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกใหม่

รายงานข่าวจาก สนช. แจ้งว่า สำหรับเหตุผลที่ สนช. เสียงข้างมากลงมติไม่เห็นชอบนั้น เพราะพบข้อร้องเรียนต่อพฤติกรรม ตามที่มีผู้ส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบประวัติฯ ที่เข้าข่ายการแอบอ้างบุคคลที่มีตำแหน่งระดับสูงในราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นางภรณีเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนั้นยังพบว่านางภรณี ไม่ได้รับการตรวจสุภาพจริง ดังนั้นพฤติกรรมที่ถูกร้องเรียนและการตรวจสอบที่พบ จึงถือว่าขัดต่อคุณสมบัติการเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่รัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ในมาตา 202 ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์และมีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าสำหรับอีกประเด็นที่สำคัญ ที่ทำให้ สนช. ลงมติไม่เห็นชอบ คือ การสรรหาที่มีความไม่รอบคอบและอาจถูกครหา เพราะนับจากที่คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฏีกา เป็นประธานกรรมการสรรหา การประกาศรับสมัครบุคคล พบการแจ้งรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เปิดรับ คือ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะไม่น้อยกว่า 20 ปี ทำให้มีผู้เข้าใจผิด และเข้าสมัครทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน มากถึง 12 คน จากยอดผู้สมัครทั้งสิ้น 14 คน

เมื่อเหลือผู้ผ่านคุณสมบัติ เพียง 2 คน คือ นางภรณี และน.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) คณะกรรมการสรรหา เลือกที่จะลงคะแนนตัดสิน แทนการประกาศรับสมัครเพิ่มเติม โดยไม่หวั่นคำครหา และการลงลงมติดังกล่าวยังได้เสียงเอกฉันท์ ให้นางภรณีเข้ารับการเสนอชื่อและให้สนช. ลงมติเห็นชอบ ดังนั้นที่ประชุมลับ สนช. ได้อภิปรายท้วงติงเป็นจำนวนมาก และให้ความเห็นด้วยว่า การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งต่อไป ต้องประชาสัมพันธ์และเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้บุคคลที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ด้านสาธารณะ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี เข้าสมัคร รายงานข่าว ระบุ