การรถไฟฯ แจงเหตุปล่อยพนักงานขาดแคลน

การรถไฟฯ แจงเหตุปล่อยพนักงานขาดแคลน

การรถไฟฯ แจงเหตุปล่อยพนักงานขาดแคลน ควงกะทำงาน 24 ชั่วโมง

ตามที่มีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย ปล่อยให้ขาดแคลนอัตรากำลัง จนมีพนักงานไม่เพียงพอ ทำงานควงกะ 24 ชั่วโมง อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการเดินรถนั้น

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การรถไฟฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันมีอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง รวม 14,220 อัตรา สามารถให้บริการเดินขบวนรถโดยสารวันละ 234 ขบวน และขบวนรถสินค้าอีกวันละ 40 ขบวน ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม พนักงานบางส่วน โดยเฉพาะพนักงานด้านปฏิบัติการมีจำนวนน้อยกว่ากรอบอัตรากำลังของการรถไฟฯ ทำให้ต้องปฏิบัติงานล่วงเวลาและวันหยุด โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 6 วัน มีค่าล่วงเวลาและค่าทำงานวันหยุดคิดเป็นร้อยละ 25 ของค่าจ้าง โดยการรถไฟฯ มีแผนจะเพิ่มจำนวนขบวนรถ เมื่อทางคู่ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ จากเดิมวันละ 274 ขบวน เป็นวันละ 389 ขบวน โดยจะต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 16,660 คน และเมื่อทางคู่ระยะที่ 2 บวกกับทางสายใหม่แล้วเสร็จ จะมีการเดินขบวนรถเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 720 ขบวน และต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 19,260 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำนวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ การรถไฟฯ ได้เสนอกระทรวงคมนาคมขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2541 เรื่องการรับพนักงานได้เพียงร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เกษียณอายุ

ขณะที่ กระทรวงคมนาคม กำลังพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังให้กับการรถไฟฯ ให้เพียงต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป