'SETเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมปี11' สร้างประโยชน์ให้7ล้านคนไทยทั่วปท.

'SETเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมปี11' สร้างประโยชน์ให้7ล้านคนไทยทั่วปท.
21 มีนาคม 2561
3,950

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560  แก่ 9 ผู้ทำความดีที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม พร้อมสนับสนุน 7 องค์กรเพื่อสังคม เผยตลอด11 ปี สร้างต้นแบบผู้ทำความดีแล้ว 87 ราย

 ขยายผลความดี 45 โครงการ ครอบคลุม 34 จังหวัด สร้างประโยชน์ให้คนไทยและผู้ด้อยโอกาสทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 7 ล้านคนทั่วประเทศโดยพิธีมอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่20 มีนาคมนี้ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

2_6

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ            
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่ยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์
“To  Make The Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ด้วยปณิธานที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งความดี
ด้วยการยกย่องเชิดชูผู้ทำความดี พร้อมทั้งเผยแพร่คุณความดีของบุคคลเหล่านั้นสู่สังคม เพื่อให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้มีผู้ทำความดีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย โดยทำงานร่วมกับ7 องค์กรเพื่อสังคม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการทำงาน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3_3

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีแก่คนดีที่ได้รับรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ทุกท่าน รวมทั้งองค์กรเพื่อสังคมทั้ง 7 องค์กร ที่มุ่งมั่นทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดีทำให้เกิดโครงการต่าง ๆ มากมาย และเป็นต้นแบบความดี
ของสังคมที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดยในปีนี้ มีผู้ทำความดีเข้ารับรางวัล รวม 9 ราย ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยองค์กรเพื่อสังคม 6 แห่ง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 11 ปี ของการจัดโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ได้มอบรางวัลแก่บุคคลและองค์กรผู้ทำความดีแล้ว87 ราย จาก 7 สาขาความดี ซึ่งทั้ง 7 องค์กรและผู้ทำความดี ได้ดำเนินโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ กว่า45 โครงการจาก 34 จังหวัดเพื่อสร้างประโยชน์ให้คนไทยและผู้ด้อยโอกาสทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 7 ล้านคนทั่วประเทศ” นางเกศรากล่าว

 4_2

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม นับเป็นบทพิสูจน์ของการมีส่วนร่วมขององค์กรพันธมิตรเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ขยายต่อความดีที่คำนึงถึงผลลัพธ์แก่สังคมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการเชิดชูผู้ทำความดีดำเนินการผ่านองค์กรเพื่อสังคม 7 องค์กร ใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯสาขาการพัฒนาการศึกษา
โดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยสาขาการพัฒนาสังคมชนบท  โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  สาขาการพัฒนาสังคมเมือง  โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัยสาขาการส่งเสริมดนตรี  โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุขสาขาการส่งเสริมกีฬา
โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม
โดยมูลนิธิดวงประทีปมอบทุนสนับสนุนองค์กรเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคัดเลือกผู้ทำความดีเพื่อขยายประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืน

5_2

ผู้ได้รับรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560 ใน 6 สาขา รวม 9 ราย ดังนี้

สาขาการพัฒนาห้องสมุด คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯได้แก่1) ชมรมข้าราชการและครู
อาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่รวมตัวหลังจากเกษียณอายุราชการ จัดตั้งชมรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชน

2) นางกัญญา มุสิกา  ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนคลองขวาง อ.เมืองจ.ตราด ผู้อุทิศตนทำงานพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3) นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านนาวงศ์ อ.ปัว จ.น่าน ริเริ่มโครงการ
รักการอ่านบ่มเพาะการเรียนรู้จากการอ่านนิทาน ขยายเครือข่ายสร้างนิสัยรักการอ่านจากโรงเรียนสู่บ้าน จาก
ลูกหลานสู่ชุมชน 

6_2

สาขาการพัฒนาการศึกษาคัดเลือกโดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยได้แก่นายบุญรุ้ง สีดำ
ครูวิทยาศาสตร์ ที่อุทิศตนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
อ.กันทรลักษณ์ และชุมชนต่างๆจ.ศรีสะเกษ

7_1

สาขาการพัฒนาสังคมชนบทคัดเลือกโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้แก่ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว
ต.คลองพนอ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นชุมชนที่รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน ทำให้ชาวประมง
และบริเวณใกล้เคียงมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

8_1

สาขาการพัฒนาสังคมเมือง คัดเลือกโดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย ได้แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)
ศิลปินผู้อุทิศตนเพื่อโครงการ "ก้าวคนละก้าว" วิ่งระดมเงินทุนจากใต้สุดไปยังเหนือสุดของประเทศไทยเพื่อนำ
เงินบริจาคมอบให้โรงพยาบาล11 แห่งในประเทศไทย 

9

สาขาการส่งเสริมดนตรี คัดเลือกโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้แก่คณะนักร้องประสานเสียงมิตร
สัมพันธ์กรุงเทพฯ
กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันใช้เสียงเพลงจัดคอนเสิร์ต ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม
สามารถให้ความสุขกับคนอื่นๆ ได้แม้ไม่มีเงินบริจาค

10

สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม คัดเลือกโดยมูลนิธิดวงประทีป ได้แก่
1) นายวรินทร์ อาจวิไล “ครูกล้วย” นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้ก่อตั้ง “วงดนตรีอิมมานูเอ็ล” และเปิด
โรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิกให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนคลองเตย เพื่อจรรโลงจิตใจให้ห่างไกลจาก
ปัญหายาเสพติดหรือการมั่วสุมอบายมุขต่างๆ 2) นายสวาสดิ์  ธรรมสุจริต ผู้อุทิศตนซ้อมฟุตบอลให้เด็กและ
เยาวชนที่ศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตยช่วยลดปัญหาการติดยาเสพติดการติดเกมคอมพิวเตอร์และโซเชียล
เน็ตเวิร์ก แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย

11_1

12_1

13


14


15

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง